Zodpovedne k vlastnej budúcnosti

50 detí z detských domovov a náhradných rodín získalo štipendium

390358
27.2.2013 / d

Štúdium na vysokej, ale aj strednej škole je finančne čoraz náročnejšie. Pre chovancov detských domovov, ktorí sa familárne oslovujú domováci, je situácia ešte komplikovanejšia. Už 18 rokov Spoločnosť Úsmev ako dar podporuje prostredníctvom štipendijného programu Vzdelávaním k úspechu práve odchovancov z detských domovov a náhradných rodín. Spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne, ktorá je dlhoročným a významným partnerom tohto programu odovzdali štipendiá päťdesiatim študentom Branislav Pajda z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (druhý zľava v zadnom rade), Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar (vľavo), Marta Krejcarová, riaditeľka odboru komunikácie a sponzoringu Slovenskej sporiteľne a členka správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne (tretia zľava) a Katka Brychtová (vľavo v strednom rade).

Z pol stovky štipendistov je v tomto roku 23 vysokoškolákov a 26 stredoškolákov. Jedna podpora bola poskytnutá na doktorandské štúdium. Medzi vysokoškolákmi, pochopiteľne, prevláda záujem o sociálnu prácu, ktorá vychádza z ich osobnej skúsenosti, ale nechýbali ani študenti pedagogických smerov, manažmentu, či dokonca práva. Program Vzdelávaním k úspechu je podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

Jednou z podmienok získania podpory je aktívna účasť štipendistov na projektoch a programoch Spoločnosti Úsmev ako dar. Ako povedala Marta Krejcarová ich zámerom je podnietiť snahu mladých ľudí z detských domovov získať kvalitné vzdelanie a tým aj zaujímavejšie pracovné zaradenie. O úspešnosti naplnenia tohto cieľa hovoria konkrétne príklady mladých, ktorí pôsobia nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako zdôraznil J. Mikloško, v tomto prípade nejde len o peniaze ako také, ale je to dôkaz skutočnosti, že „na to máš!“

Povzbudiť štipendistov na odovzdávanie štipendií a moderovať podujatie prišla aj Katka Brychtová, ktorá povedala: „Vzdelanie je dôležité pre každého, no pre deti z domovov možno o to dôležitejšie, že sa neskôr budú môcť spoliehať len sami na seba. Na svoje schopnosti a vedomosti. Všetko, čo sa naučia, sa im určite v ďalšom živote zíde, a o ten ide predovšetkým. Aby v ňom obstáli, mohli sa realizovať a byť prospešní aj pre ostatných. Ja sama si v súčasnosti dopĺňam vzdelanie o druhú vysokú školu, študujem sociálnu prácu, a musím povedať, že ma to nesmierne obohacuje. Prináša mi to množstvo nových podnetov a stretnutí, ktoré mi otvárajú širšie obzory.“

Zdroj: Foto - Milan Debnár

Foto – Milan Debnár

Diskusia (0reakcií)