Aj zamestnanecké programy sú CSR

Prehľad príkladov dobrej praxe zo slovenských firiem.

372581
30.4.2012
Prehľad zamestaneckých programov 

Názov

Organizátor

Donor

O programe

Zamestnanecký grantový program

Nadácia SPP

SPP

Cieľom programu je zvýšenie povedomia o filantropii medzi zamestnancami SPP a.s., podpora aktívnych zamestnancov SPP a.s. a podpora verejnoprospešných aktivít/ projektov, ktoré zamestnanci SPP a.s. realizujú vo svojom voľnom čase. Predkladateľom projektu v Zamestnaneckom grantovom programe môže byť len zamestnanec skupiny SPP a.s. ktorý plánuje realizovať verejnoprospešné, alebo charitatívne aktivity v prospech iných. Uzávierka prijímania projektov je 2 krát ročne.

Zamestnanecký grantový program – Euro k euru

Nadácia SLSP

SLSP

Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci banky a dcérskych spoločností podporiť aktivity občianskych združení alebo organizácií vo svojich regiónoch, v ktorých sú angažovaní buď sami alebo ich blízky. Projekty sa môžu týkať podpory športu, vzdelávania či rôznych voľno časových aktivít zamestnancov alebo ich rodinných príslušníkov. 

Zamestnanecký grantový program 

Nadácia Orange

Orange

Príležitosť zamestnancov uchádzať sa o podporu pre projekty, ktorými v spolupráci s vybranou neziskovou organizáciou či neformálnou skupinou obyvateľov prispejú k skvalitneniu života v komunite, ktorá je im blízka. Zamestnanecký grantový program podporuje ich dobrovoľníctvo, aktívnu účasť na dianí v komunite a individuálnu filantropiu. Každý z úspešných uchádzačov o grant prispieva k realizácii projektu finančným alebo nefinančným vkladom 

Poklady môjho srdca 

Nadácia VUB

VÚB

Zamestnanecký grantový program je zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom programu je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých bude postačuje finančná čiastka do 6 000 eur.

Dobré srdceTB

Nadácia Tatra banky

Tatra Banka

Podporí tie projekty, resp. aktivity verejne prospešného charakteru, ktorým predkladatelia, zamestnanci finančnej skupiny Tatra banky, poukázali asignačným mechanizmom 2 % podielu zo zaplatenej dane za uplynulý rok alebo priamo darovali adekvátnu finančnú čiastku.

Pomáhame tam, kde pôsobíme

Citibank Europe

Citibank

Umožňuje každému zamestnancovi individuálne a pravidelne darovať peniaze do darcovského fondu zamestnanca a následne podporiť verejnoprospešné projekty podľa vlastného odporučenia, výberu. Zamestnanec môže k finančným darom nazbieraným vo svojom darcovskom fonde získať pre odporučené projekty navyše grant 1000 €, ktorým Citibank znásobí zamestnancov dar. 

Zamestnanecký  program 

Siemens

Siemens

Zamestnanecký program pomáha zamestnancom, pri realizácii nápadov a mimopracovných aktivít. Program vytvára priestor pre individuálnu iniciatívu zamestnancov na riešenie existujúcich spoločenských problémov a tiež partnerstvá s tretím sektorom. Zamestnaneckým programom chceme motivovať svojich zamestnancov a pomáhať im realizovať ich nápady a plány na zlepšenie života vo svojom okolí.

Zamestnanecký  program 

IBM

IBM

Program individuálneho dobrovoľníctva pre zamestnancov, ktorí sa rozhodnú pre dlhodobú prácu s organizáciou – sami si volia kedy, koľko a v akej forme budú organizácii pomáhať. Svoje hodiny si môžu registrovať v aplikácii na intranete, pričom po odpracovaní určitého množstva hodín v priebehu určitého času môžu požiadať o malý finančný alebo technologický grant pre svoju organizáciu. Na intranete sú zároveň uvedené detailne riešenia, ktoré môže dobrovoľník organizácii ponúknuť ako vlastné know-how – témy sú rôzne podľa cieľových skupín – napr. aplikovanie projektového manažmentu, tvorba web stránok, internetová bezpečnosť, práca so znevýhodnenými skupinami, prezentácia vedy a techniky hravou formou, environmentálne vzdelávanie a pod. Dobrovoľníci môžu po naštudovaní jednotlivých návodov tieto riešenia aplikovať v organizáciách aj bez toho, aby boli kvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti.

Zamestnanecký grantový program

Accenture nadačný fond v Nadácii Pontis

Accenture

Projekty, ktoré budú zamerané na budovanie zručností, umožňujúce cieľovým skupinám aktívne sa zapojiť v sociálnom a ekonomickom živote. Pod zručnosťami sa tu myslí široká paleta vedomostí a znalostí (teoretických aj praktických), ktoré ľudia používajú v každodennom živote a ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu práce a vo všeobecnosti prispievajú k ekonomickému rozvoju. O podporu sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture alebo jeho rodinný príslušník - podmienkou je jeho priama účasť pri príprave alebo realizácii projektu.  Centrálnou témou tohtoročného grantového programu je zvyšovanie zručností.

Zamestnanecký grantový program Mobilita

Nadácia Pontis v spolupraci s Kia Motors

KIA Motors

Cieľom grantového programu je zvýšiť mobilitu  občanov žijúcich v žilinskom kraji vo všetkých oblastiach. Projekty zamerané na cieľovú skupinu znevýhodnených ľudí a mladých alebo na riešenie bezpečnej premávky a vybudovanie infraštruktúry

Pomocná ruka

Nadačný fond PwC v Nadácii Pontis

PwC

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC. Zamestnanec PwC k nej však musí napísať spolu so svojím menom krátke odporúčanie. Prostriedky vo fonde sú symbolom dôvery a prejavom záujmu podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná.

Analytické podklady poskytla Nadácia Intenda.

Diskusia (0reakcií)