Automobilová produkcia spoločne

Vedenia spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) a Slovenskej technickej univerzity (STU) na pôde univerzity diskutovali o zvyšovaní kvality vzdelávania, uplatnení absolventov a ďalšom prehĺbení spolupráce.

400205
25.9.2013 / md

Počas spoločného stretnutia VW SK a STU prebrali možnosti ďalšej spolupráce. STU zároveň predstavila akreditáciu Automobilovej mechatroniky ako nového samostatného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského programu na Fakulte informatiky a elektrotechniky. Práve mechatronika je považovaná za jeden z najdôležitejších technických smerov v priemysle 21. storočia.

Cieľom programu je pripraviť absolventov, ktorý budú mať vedomosti z elektroniky vhodné pre automobilový priemysel. V súčasnosti je na FEI STU akreditovaný bakalársky program Automobilová elektronika  (ročne 80-90 študentov) a nadväzný inžiniersky program Aplikovaná mechatronika.

„Volkswagen Slovakia považuje podporu technického vzdelávania a jeho prepájanie s praxou za jednu z najväčších výziev pre uplatnenie mladých ľudí na trhu práce. Naša spolupráca s fakultami Slovenskej technickej univerzity ukazuje ako je možné prax i teóriu úspešne prepojiť. Absolventi STU patria každoročne medzi úspešných uchádzačov o zamestnanie v našej spoločnosti,“ povedal Albrecht Reimold, predseda predstavenstva VW SK.

 „Spolupráca s Volkswagenom je pre našu univerzitu dôležitá, pretože nám indikuje oblasti, pre ktoré máme našich študentov pripravovať. Teší nás, že sa vzájomná spolupráca rozšíri a zintenzívni,“ uviedol Robert Redhammer, rektor STU.

Spolupráca medzi VW SK a STU odštartovala už v 90. rokoch. Najprv vo forme technickej podpory a vybavenia laboratórií. V súčasnosti spolupracuje VW SK a Strojnícka fakulta STU na spoločnom projekte študijného zamerania Automobilová produkcia. Sylaby odborných predmetov pre tento jedinečný projekt v slovenskom meradle, pripravovali akademici spoločne so špecialistami z automobilky, ktorí študentom aj prednášajú. Časť výučby študenti absolvujú priamo v závode, či u dodávateľov. Študijné zameranie bolo prvýkrát otvorené v akademickom roku 2010/2011. V roku 2012/2013 ukončili vysokoškolské štúdium prví absolventi zamerania.

V rámci programu IngA – inžinier v automobilovom priemysle spolupracuje VW SK so Strojníckou fakultou, Fakultou Elektrotechniky a informatiky i Materiálovo-technologickou fakultou STU. V rámci neho môžu vybraní študenti absolvovať odbornú prax vo VW SK a najlepší z nich získajú aj štipendium. Spoločnosť s univerzitou spolupracuje aj na zadávaní tém bakalárskych, inžinierskych, či doktorandských prác.

Priestor na ďalšiu spoluprácu poskytuje práve nový študijný program na FEI STU – Automobilový mechatronika. Ten môže byť pokračujúcim vysokoškolským štúdiom pre absolventov novootvoreného kurzu Mechatronik, určeného pre absolventov stredných škôl. Volkswagen Slovakia ho odštartoval v septembri v Centre duálneho vzdelávania bratislavského závodu VW SK. Garantom kurzu je prorektor Slovenskej technickej univerzity profesor Marian Peciar.

Predseda predstavenstva VW SK Albrecht Reimold a rektor STU Robert RedhammerZdroj: STU

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)