Grantové programy pre mladých ľudí

Posilňovanie výnimočnosti mladých jednotlivcov.

329235
5.2.2010

Nadácia Intenda sa rozhodla v roku 2010 venovať svoju pozornosť predovšetkým mladej generácii, jej postaveniu a rešpektovaniu v rámci spoločnosti, formovaniu a rozvíjaniu občianskych postojov mladých ľudí, ich identity, ako aj posilňovaniu výnimočnosti mladých jednotlivcov.

Svoje ciele v súvislosti s mladými ľuďmi bude Nadácia Intenda realizovať formou grantových kôl v štyroch hlavných programoch:

  1. Oživujeme verejný priestor – cieľom programu je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu
  2. Rozvíjame občiansku identitu – program je zameraný na rozvoj otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku, rozvoj aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí a zvyšovanie citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti.
  3. Podporujeme individuality – program má za cieľ finančne podporiť najlepších interných doktorandov dokončujúcich svoju doktorandskú prácu v dobe výzvy
  4. Ďalej znižujeme prahy – tento program je zameraný na sprístupnenie sociálnych služieb ohrozeným skupinám mladých ľudí

Termíny výziev k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole, uzávierok prijímania žiadostí o grant, ako aj výšku minimálnej a maximálnej alokácie finančnej podpory na jednu žiadosť nájdete spolu s ďalšími informáciami na webovej stránke Nadácie Intenda www.intenda.sk v sekcii Programy.

Diskusia (0reakcií)