Grantový program Opora

Na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva

329264
1.2.2010

V programe OPORA sa Nadácia SPP dlhodobo usiluje podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Skúsenosti zo zahraničia dokazujú, že je možné plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote. Medzi jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín patrí aj tvorba a realizácia Individuálnych plánov rozvoja.

Do tohto kola programu sa môžu zapojiť poskytovatelia sociálnych služieb, organizácie aj inštitúcie venujúce sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Zámerom Nadácie SPP je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Projekty je možné predložiť do 3. marca 2010.

Viac informácií nájdete priamo na stránke www.nadaciaspp.sk

Diskusia (0reakcií)