Najlepší študenti poletia do sveta

Vybraní študenti získajú finančnú čiastku na pokrytie ich nákladov spojených so štúdiom v zahraničí.

369840
15.3.2012


Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku.

V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky  poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

Termín na prihlásenie projektov:                         30.apríl  2012

Plánovaná výška grantu:                                       60 000 €

Maximálna výška podpory na jeden projekt:       5 000 €

Minulý rok bolo prijatých 117 žiadostí, z ktorých Nadácia podporila 26 projektov v celkovej sume 59 137 €. V súlade s cieľom podporiť tých najlepších, bol podmienkou pre udelenie grantu študijný priemer do 1,8 (za predchádzajúci rok štúdia), no až 21 z vybraných študentov malo priemer lepší ako 1,2.

Medzi vybranými projektmi minulý rok prevažovali projekty z oblasti ekonómie, manažmentu, práva alebo IT, podporení však boli aj študenti umenia, prírodovedných odborov, či technických smerov. Vďaka štipendiám od Nadácie Tatra banky sa 16 slovenských študentov plánovalo zúčastniť vzdelávacích podujatí v európskych krajinách, ôsmi vycestujú do USA, jeden  do Kanady a jeden do Japonska.

Viac ako polovica študentov sa zúčastní aspoň semestrálneho pobytu.

Diskusia (0reakcií)