Oblasti podpory Nadácie Intenda na rok 2010

Aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti.

329237
9.1.2010

Nadácia Intendapokračuje aj v roku 2010 v podpore prostredníctvom programov, ktorých ambíciou je prispieť k vytváraniu podmienok k tomu, aby sa mladí ľudia stali rešpektovanou súčasťou spoločnosti.
Prostredníctvom našich grantových kôl v roku 2010 chceme:

 • poskytnúť podporu pre spontánne iniciatívy mladých ľudí, rozvíjať komunitnú súdržnosť, preto oživujeme verejný priestor,
 • vytvárať priestor pre formovanie a prejavenie občianskych postojov mladých ľudí podporou kvalitatívnych zmien v komunitách, preto rozvíjame občiansku identitu,
 • smerovať podporu tam, kde zlyháva komunita podporou aktivít zabezpečujúcich vzťahový priestor pre formovanie identity mladého človeka, preto ďalej znižujeme prahy.
 • posilňovať zázemie výnimočných mladých jednotlivcov, preto podporujeme individuality.

1) Hlavným cieľom programu "Oživujeme verejný priestor" je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.

Výzva k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole bude zverejnená 22. februára 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 26. marca 2010.

 • celková výška alokácie pre program je 26.250 €
 • maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 1.000 €

2) Program "Rozvíjame občiansku identitu" je zameraný na stimuláciu ďalšieho rozvoja aktívnej a otvorenej občianskej spoločnosti na Slovensku prostredníctvom dvoch kľúčových tém

 • rozvoja aktívneho občianstva ako sociálnej zručnosti mladých ľudí
 • zvyšovania citlivosti mladých ľudí voči rozmanitosti občianskej spoločnosti

Výzva k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole bude zverejnená  5. apríla 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 11. mája 2010.

 • celková výška alokácie pre program je 75.000 €
 • maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 €  

3) Program "Podporujeme individuality" má za cieľ finančne podporiť najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období výzvy programu zameriavajú v poslednom roku na dokončenie svojej dizertačnej práce. Cieľom je každoročne podporiť a spropagovať po jednom elitnom doktorandovi zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu.  

Výzva k predkladaniu nominácií v 2. grantovom kole bude zverejnená  3. mája 2010, uzávierka prijímania nominácií školiteľmi je 2. júla 2010. Uzávierka prijímania projektov nominovaných doktorandov bude 1. októbra 2010.

 • celková výška alokácie pre program je 30.000 €
 • maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 5.000 €

4.) Program "Ďalej znižujeme prahy" je zameraný na sprístupnenie sociálnych služieb ohrozeným  skupinám mladých ľudí prostredníctvom podpory vzniku a ďalšieho rozvoja nových i existujúcich nízkoprahových programov a zariadení.   Výzva k predkladaniu žiadostí v rámci programu bude zverejnená 15. decembra 2010, uzávierka prijímania žiadostí o grant je 10. februára 2011.

 • celková výška alokácie pre program je 67.000 €
 • maximálna výška podpory pre jednu žiadosť je 7.000 €

Všetky ďalšie dôležité informácie o grantových podmienkach a kritériách, oprávnených žiadateľoch, výsledkoch a pod. nájdete priebežne na www.intenda.sk v sekcii Programy. 

Diskusia (0reakcií)