Prvý krok je jedným z najdôležitejších

AXA Fond odštartoval svoj 3. ročník a študentom prerozdelí takmer 30 tisíc eur

399514
9.9.2013 / md

Je mnoho takých, ktorí  chcú študovať, venovať sa vedeckému projektu, no chýbajú im peniaze. Vybavenie, pomôcky, odborná literatúra, odborná stáž doma či v zahraničí, účasť na odbornej konferencii – To všetko niečo stojí. Byť šikovný a mať snahu dokázať viac a uspieť, niekedy však nestačí. Rodičia často aj pri tej najlepšej vôli nemôžu poskytnúť svojim deťom toľko finančných prostriedkov na štúdiá či vedecké projekty, koľko by potrebovali.  A práve preto je tu AXA Fond. Program finančnej skupiny AXA má ambíciu pomáhať inšpiratívnym ľuďom, ktorí môžu zmeniť svet k lepšiemu. V súčasnosti odštartoval svoj 3. ročník a študentom prerozdelí takmer 30 tisíc Eur.

„Ak máme ambície, talent, ale aj snahu, sme na najlepšej ceste niečo dokázať. Niekedy však chýba finančná podpora, a práve ten prvý krok je často jedným z najdôležitejších,“ hovorí Martin Vogl, generálny riaditeľ finančnej skupiny AXA.

„Sme nesmierne radi, že môžeme nadaným študentom aspoň čiastočne pomôcť  už na začiatku, kedy sa ich idea o štúdiu či realizácii vedeckého projektu môže stať skutočnosťou. Podpora vzdelávania, vedy a výskumu je našou prioritou,“ uzatvára Martin Vogl.

Program AXA Fond podporí projekty z oblasti vedy a výskumu so zameraním sa najmä na ekonómiu, fyziku, chémiu, matematiku, biológiu a podobne. „Prihlášku na zapojenie sa do programu je nevyhnutné poslať najnesjkôr do 30. septembra. Prostriedky sú určené najmä na materiálne a organizačné výdavky projektu,“ vysvetľuje Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA v SR.

Kto môže žiadať o grant?

- študent vo veku do 26 rokov

- občan SR s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky

- rodinný mesačný príjem žiadateľa nesmie presiahnuť sumu vo výške 800 Eur

- žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských záujmových činnostiach.

Ako má vyzerať žiadosť?

Musí mať písomnú podobu a obsahovať:

-           vyplnenú prihlášku

-           zámer využitia grantu

-           návrh projektu alebo aktívnej činnosti

-           žiadosť by mala obsahovať aj video, foto či inú dokumentáciu dokazujúcu nadanie žiadateľa

-           odporúčanie vzdelávacej inštitúcie.

„Aj vďaka AXA Fondu som mala príležitosť absolvovať odbornú stáž pod vedením Professora Sira Davida Baulcombea, objaviteľa siRNA. Mala som tak jedinečnú príležitosť nahliadnuť do špičkového výskumu epigenetiky v oblasti biológie,“ hovorí Silvia Hnátová, úspešná finalistka programu AXA Fond, ktorá študuje na University of Cambridge. + fotografia

Silvia a ďalších 11 študentov získalo v rámci AXA Fondu finančnú podporu na svoje vedecké projekty v uplynulom školskom roku.

Dôležité dátumy:

- 30. september 2013
Uzávierka žiadostí

- 1. október – 30. november 2013
Hodnotenie projektov

- Január 2013
Zverejnenie výsledkov programu a podpisovanie zmlúv s úspešnými žiadateľmi

- December 2013
Prideľovanie prostriedkov

- Január 2014 – máj 2014
Realizácia projektov (čerpanie), monitoring

- Jún – Júl 2014
Kontrola záverečných správ a finančného vyúčtovania

Všetky ďalšie informácie na www.axafond.sk

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)