Šanca pre váš región

Inovatívne projekty pre zvyšovanie kvality života v regiónoch

329277
13.8.2009

Je otvorený grantový program, ktorý Orange realizuje prostredníctvom Nadácie Orange už od roku 2005. Dlhodobým cieľom programu je podporovať zmysluplné, inovatívne projekty, ktoré prispejú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov v jednotlivých regiónoch. Vďaka podpore v minulých rokoch vznikli v mestách a obciach nové detské ihriská, oddychové zóny, športoviská či kultúrne zóny, zlepšila sa informovanosť obyvateľov vďaka informačným tabuliam, vydávaniu regionálnej tlače. K rozvoju regionálneho cestovného ruchu prispeli obnovy turistických chodníkov, značenia, oprava turistických objektov, rozhľadní, propagácia zaujímavostí regiónu. Mohli byť zachované kultúrne zvyklosti regiónov podporou ochotníckych divadiel, folklórnych súborov, tradičných kultúrnych festivalov a pod. Podporili sme viaceré komunitné projekty zamerané na stretávanie ľudí v miestnej komunite, na ich spoločné trávenie voľného času, aktivity zbližujúce komunity, projekty integrujúce rôzne skupiny obyvateľov.

O podporu sa môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie, obce a mestá (s podmienkou aktívnej spolupráce s mimovládnou organizáciou), regionálne médiá a kultúrne inštitúcie.

Diskusia (0reakcií)