Slovak Telekom pokračuje v zmierňovaní následkov povodní

Odpustenie poplatkov či náhrada hardwaru

329247
15.5.2010

Slovak Telekom vychádza v ústrety zákazníkom, ktorí boli v máji a júni postihnutí povodňami a ešte nestihli spoločnosť požiadať o poskytnutie pomoci. Pôvodný konečný termín pre žiadosť o niektorú z foriem pomoci (15. júl 2010) spoločnosť predlžuje do 31. júla 2010.

Kompenzácie pre zákazníkov služieb značky T-Com
Zákazníci využívajúci služby pevnej siete môžu do konca júla požiadať o:

  • výmenu poškodeného hardvéru – zákazník si môže bezplatne vymeniť svoje poškodené zariadenia ako napríklad telefónny prístroj pevnej linky, modem, router, set-top-box. Cieľom je zákazníkovi ponúknuť funkčný model hardvéru, aby mohol služby opätovne využívať,
  • odpustenie dvoch mesačných poplatkov za využívané služby (volacie programy pevných liniek, Magio internet, Magio TV, Magio Sat, HBO či Magio internet Security).

Okrem toho, ak zákazník pri povodniach utrpel škody, v dôsledku ktorých nemôže užívať poškodenú nehnuteľnosť alebo ju môže užívať len v obmedzenom rozsahu, Slovak Telekom mu umožní zrušiť poskytované služby pevnej siete bez uplatnenia nároku na zmluvnú pokutu.

Kompenzácie pre zákazníkov služieb značky T-Mobile
Zákazníci využívajúci služby mobilnej siete môžu do konca júla požiadať o:

  • odpustenie dvoch mesačných poplatkov za hlasový alebo dátový program služieb (platí pre zákazníkov mesačných programov),
  • pripísanie jednorazového bonusového kreditu vo výške 9 € (platí pre zákazníkov predplatených kariet Easy a programov Fix).

Vo všetkých prípadoch je potrebné, aby sa zákazník preukázal občianskym preukazom alebo náhradným dokladom a jedným z troch dokumentov potvrdzujúcich poškodenie domácnosti:

  • potvrdenie o poskytnutí špeciálnej vládnej pomoci,
  • potvrdenie z poisťovne,
  • potvrdenie od primátora mesta resp. starostu obce.

Všetky uvedené formy pomoci Slovak Telekomu si môžu uplatniť fyzické osoby a fyzické osoby – podnikatelia.

Dobrovoľnícke práce a DMS
V spolupráci s občianskym združením Človek v ohrození budú zamestnanci Slovak Telekomu v priebehu leta participovať na dobrovoľníckych prácach pri odstraňovaní následkov povodní v rôznych regiónoch Slovenska.

Slovak Telekom umožňuje pomáhať aj ostatným obyvateľom Slovenska prostredníctvom darcovských správ (DMS) v spolupráci občianskym združením Človek v ohrození a Slovenskou katolíckou charitou. Zákazník môže prispieť zaslaním SMS správy z mobilného telefónu sumou 1 euro na pomoc obetiam povodní. Zákazníci spoločnosti doposiaľ prostredníctvom SMS správ prispeli do zbierok sumou 112 632 €.

Priama finančná pomoc 30-tisíc eur

Ďalšou formou pomoci Slovak Telekomu bola finančná suma poukázaná prostredníctvom nadačných fondov Slovak Telekom a T-Mobile na zbierku organizovanú neziskovou organizáciou Človek v ohrození. Spolu na účely tejto zbierky tak spoločnosť venovala priamu finančnú pomoc v sume 30-tisíc eur.

Diskusia (0reakcií)