SPPoločne - nový program pre komunitný rozvoj

SPP, Nadácia SPP a EkoFond finančne podporia kvalitné projekty, ktoré vyberie široká verejnosť

373860
23.5.2012

SPP, Nadácia SPP a EkoFond vyhlasujú partnerský, regionálne zameraný verejnoprospešný program s názvom SPPoločne, v ktorom chcú pomáhať adresne, konkrétnym ľuďom a komunitám zo všetkých kútov Slovenska. Hlasovanie a rozhodovanie o podporených projektoch bude preto v rukách širokej verejnosti – ľudí, ktorým nie je ľahostajný ich región a dané prostredie a jeho potreby poznajú najlepšie.

Celkovo na projekty vyčlenili sumu 320 000 eur. Nepodnikateľské právnické osoby zo všetkých regiónov Slovenska sa môžu do 10. júna 2012  uchádzať o finančný príspevok na podporu projektov, ktoré zlepšia kvalitu života ľudí a miestnych komunít.

Projekt je potrebné predložiť elektronicky, zaslaním vyplneného prihlasovacieho formulára s presne špecifikovanými podmienkami programu, ktorý je uverejnený priamo na webovej stránke www.sppolocne.sk.

Projekty môžu získať finančný príspevok vo výške od 3 000 eur do 10 000 eur.

Projekty je možné prihlásiť v dvoch kategóriách. V kategórii SPPoločne pre ľudí môžu záujemcovia prihlasovať projekty z oblasti podpory kultúry a kultúrno-spoločenských aktivít a projekty z oblasti športu a rozvoja pohybových aktivít. V druhej kategórii SPPoločne pre domovinu je možné prihlásiť projekty z oblasti vzdelávania na tému ekológia, či trvalo udržateľný rozvoj a tiež projekty zamerané na skvalitnenie a zveľaďovanie životného prostredia.

Z prihlásených projektov odborné komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, východ) vyberú 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), ktoré budú zverejnené na webovej stránke www.sppolocne.sk. Následne v júli 2012 bude spustené verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt pre daný región. Samotná široká verejnosť rozhodne najvyšším počtom zaslaných hlasov, ktorý zo 120 projektov získa finančný príspevok na svoju realizáciu. Uspieť bude mať šancu minimálne 10 projektov v každom regióne (spolu najmenej 30 projektov).

www.sppolocne.sk

Diskusia (0reakcií)