Štipendijný program Hlavička

Podpora mladých prostredníctvom študijných pobytov v Európe

329227
1.2.2010

Program je určený na podporu mladých ambicióznych ľudí v získavaní kvalitného vzdelania prostredníctvom študijných pobytov v Európe. O finančnú podporu môžu žiadať študenti alebo doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Štipendium je medzi iným možné získať napríklad na financovanie stáže alebo časti doktorandského štúdia na zahraničnej vysokej škole či výskumnom pracovisku, vedeckej a odbornej činnosti, ktorá prebieha v úzkej spolupráci študenta s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí, alebo krátkodobého pobytu v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín. Jednou z podmienok získania príspevku je predstavenie projektu, ktorému sa študent či doktorand plánuje počas pobytu venovať.

Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt alebo stáž je 5 000 €, pri letných školách je to 1 500 €. Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom, ako sú registračné poplatky, školné, zdravotné a úrazové poistenie, knihy, výskumný materiál, cestovné a ubytovanie a zároveň ďalšie náklady spojené s realizáciou študentského alebo vedeckého projektu.

1.uzávierka programu bola 11. novembra 2009 – pre študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty počas letného semestra akademického roka 2009/2010. Štipendium získalo 32 študentov a doktorandov.

Do 2.uzávierky 31.3.2010 budú prijímané  žiadosti na letné školy v trvaní minimálne 1 týždňa, ktoré sa uskutočnia v období od mája do konca septembra 2010.

3.uzávierka 5.mája 2010 bude opäť pre študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty realizované počas zimného semestra akademického roka 2010/2011.

Viac informácií nájdete priamo na stránke www.nadaciaspp.sk

Diskusia (0reakcií)