Velux podporuje projekt Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku

Vďaka podpore dánskeho partnera – nadácie Velux vznikajú v rámci projektu nadácie Socia od začiatku roku 2015 tri nové neziskové organizácie – Centrá včasnej intervencie (CVI) v Bratislave, Prešove a v Žiline.

437050
22.4.2015 /

Novú sociálnu službu – včasnú intervenciu zaviedla novela zákona 448/2008 o sociálnych službách na Slovensku po prvý krát vlani. Nadácia Socia uvítala novelu zákona a jej riaditeľ Vladislav Matej povedal, že ihneď začali hľadať finančné zdroje, ktoré by pomohli zaviesť do praxe túto veľmi potrebnú službu pre rodiny s malými deťmi.

Už od apríla 2014 Socia realizuje vďaka flexibilnej podpore od dánskeho výrobcu strešných okien Velux projekt s názvom Rozvoj včasnej intervencie na Slovensku. Z nej v rokoch 2014 –2017 investujú do rozvoja včasnej intervencie na Slovensku viac ako 1 milión eur z Veluxu a nové neziskové organizácie využijú aj prostriedky z asignačného mechanizmu 2 %.

Ambasádorkou rozvoj včasnej intervencie je Andrea Pállfy Belányiová, ktorá prijala túto ponuku aj vďaka tomu, že má osobnú skúsenosť s touto témou.

Iná podpora pre rodičov

V troch centrách s krajskou pôsobnosťou a sčasti i priamo v rodinách poskytne pätnásť odborníkov z psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky, fyzioterapie, liečebnej pedagogiky a logopédie podporu, pomoc a dlhodobé sprevádzanie rodinám a ich deťom so zdravotným znevýhodnením.

Ročne sa narodí na Slovensku takmer 2 000 detí s poškodením orgánov alebo iným zdravotným znevýhodnením. Kým v rezorte zdravotníctva existuje sieť špecializovaných oddelení a ambulancií, iné rezorty (sociálny a školský) poskytujú tomu istému dieťaťu len minimálnu podporu.

„Centrá špeciálno-pedagogických služieb ponúkajú služby pre zdravotne znevýhodnené deti až od tretieho roku ich života, teda v čase, keď rodičia riešia ich predškolskú prípravu,“ približuje súčasný stav Katka Gromošová, riaditeľka CVI v Prešove.

Rodičia sa dokonca stretávajú s názorom,  že nakoľko je matka na „materskej dovolenke“ nie je dôvod, aby dostávala ešte inú podporu od štátu. Prínosy včasnej podpory poskytnutej rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi však potvrdzujú výskumy zo zahraničia už desiatky rokov.

„Našim poslaním je zvyšovať kvalitu života rodín prostredníctvom včasnej podpory poskytovanej rodinám so zdravotne znevýhodneným dieťaťom od najranejšieho veku formou komplexných služieb,“ vystihuje prácu nových centier riaditeľka CVI v Bratislave Erika Tichá.

Celkom iná kvalita

Fyzioterapeutka Miriam Pollitt, predsedníčka Asociácie Bobath terapeutov už roky poskytuje rehabilitačné služby pre rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Hovorí, že rodičia mali tendenciu riešiť u nej aj svoje sociálne, vzťahové a iné akútne problémy.

Hoci sa im M. Pollitt snažila poradiť, spolupráca v tíme je podľa nej celkom iná kvalita. Ponuka od nadácie SOCIA prišla ako blesk z neba a ona neváhala ani sekundu. V žilinskom CVI sú teraz štyri, popri fyzioterapeutke ešte aj špeciálna pedagogička, psychologička a sociálna pracovníčka.

Mirko Zibolen, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre oblasť neonatológie presadzuje názor, že služba včasnej intervencie nemá byť chápaná ako niečo navyše, ale skôr ako dôležitá zložka starostlivosti o rodinu so zdravotne znevýhodneným dieťaťom.

CVI nadväzujú na prácu zdravotníkov, lekárov a sestier, ktorí sa starajú o dieťa prichádzajúce na svet predčasne, s hendikepom alebo rizikovým vývinom. Včasná intervencia je podľa M. Zibolena nenahraditeľnou súčasťou komplexnej starostlivosti o tieto deti, ktorá zahŕňa zdravotnú, školskú aj sociálnu oblasť. Podrobnejšie informácie nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.centravi.sk

Prevencia sa oplatí

Rozsiahly výskum v USA hodnotil dvadsať programov včasnej intervencie a preukázal , že z každého dolára investovaného do služieb včasnej intervencie sa vráti spoločnosti späť čistá hodnota v rozsahu 1,26 – 17,07 dolára. A platí priama úmera, takže čím viac je vynaložených prostriedkov do včasnej intervencie, tým vyššia hodnota sa spoločnosti vráti.

Helena Woleková, správkyňa nadácie Socia oceňuje význam modelových príkladov nových sociálnych služieb v praxi. Dvojročné overovanie služieb troch centier s dohľadom odborníkov z rezortu školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí poskytne podľa H. Wolekovej dostatok informácií pre spracovanie základnej metodiky, normatívov obsluhy i štandardov kvality.

Potom by mal nastať čas vytvárania siete služieb najprv v krajských mestách a neskôr v ďalších väčších mestách tak, aby boli dostupné pre každú rodinu. H. Woleková považuje službu včasnej intervencie základ pre neskoršiu nezávislosť dieťaťa v škole i v dospelom živote.

Podpora rodinám a deťomZdroj: Socia

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)