2% na najbližšie 2 roky

363927
12.12.2011

Dňa 18. novembra 2011 bola zverejnená výzva neziskových organizácii k „zachovaniu súčasného právneho stavu platného pre roky 2010 a 2011 ako definitívneho riešenia právnej úpravy asignačného mechanizmu 2% z dane“.

Návrh mimovládnych organizácii sa dostal na pôdu Národnej rady v podobe poslaneckého návrhu a na rokovaní Výboru pre financie a rozpočet bolo schválené uznesenie do spoločnej predkladacej správy, ktoré predlžovalo súčasný stav o 1 rok. Dňa 1. decembra 2011 Národná rada SR v druhom čítaní tento návrh počtom hlasov 144 schválila.

V zdôvodnení tohto predĺženia sa uvádza: 

„Navrhuje sa postupné znižovanie asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb posunúť o jeden rok. Zmenený spôsob poukazovania podielu dane na osobitné účely podľa § 50 mal za následok pokles poukázaných prostriedkov z dane z príjmu právnických osôb z 37,5 mil. eur v roku 2009 na 23,5 mil. eur v roku 2011. Počet právnických osôb využívajúcich mechanizmus poukázania podielu dane na osobitné účel poklesol z 30 tisíc v roku 2009 na 25,7 tisíc v roku 2011. A z nich iba 2,4 tisíc subjektov poskytlo aj dar z vlastného zisku, čo je podmienkou poukázania podielu v plnej výške. Ak by sa naplnilo v súčasnosti platné znenie zákona o postupnom znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, možno očakávať, že na verejnoprospešné účely by na budúci rok bolo poukázaných o 6,5 mil. eur menej, čo by bolo z hľadiska aktuálnej situácie neziskového sektora likvidačné. Návrh vychádza zo záverov rokovania Rady vlády pre MVO, podľa ktorých je potrebné sledovať ekonomické dopady zmeny mechanizmu 2 % dane a korigovať  výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom ekonomického rastu, znížením príjmov štátneho rozpočtu z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty zmenou legislatívnej úpravy v časti znižovania percenta pre daň z právnických osôb“

V tomto roku z 25 754 právnických osôb iba 9,53% (2 467) využilo možnosť poukázať dar na verejnoprospešné účely, čo im následne umožnilo asignovať 2% zo zaplatenej dane. Zvyšných 90,47% (23 489) právnických osôb asignovalo iba 1,5% zo zaplatenej dane.

Súčasne s poklesom počtu právnických osôb došlo aj k poklesu celkovo poukázanej sumy, pričom po takmer 24% prepade v roku 2010 nastal v roku 2011 ďalší, viac ako 12% pokles. 

Zdroj: Centrum pre filantropiu, n.o.

Vývoj asignácie 2% (eur)

Rok

Občania

Firmy

Celková suma

Zmena

2004

9 159 000

18 896 000

28 054 604

-

2005

10 371 000

20 525 000

30 896 237

10,13 %

2006

11 713 000

25 629 000

37 342 140

20,86 %

2007

12 819 000

29 306 000

42 125 093

12,81 %

2008

15 036 000

34 144 000

49 180 451

16,75 %

2009

17 684 000

37 496 000

55 180 237

12,20 %

2010

15 553 000

28 592 000

44 146 478

-20,00 %

2011

16 503 000

25 092 000

41 595 000

-5,77,%

Diskusia (0reakcií)