Deň optimizmu (s Orange)

Nadácia Orange verí, že na Slovensku je dosť optimistov

391572
21.3.2013 / md

Nadácia Orange vstúpila do pätnásteho roku svojej činnosti, počas ktorého rozdelí na pomoc a podporu dobrých nápadov spolu viac než 1 milión eur. Zameria sa najmä na zaujímavé verejnoprospešné nápady, a preto otvára aj nový grantový program. Dátum 22. marec, ktorý je dňom založenia Nadácie Orange (predchodca Konto Globtel, 1999), bude zároveň aj symbolickým Dňom optimizmu.

Ako na tlačovej besede informovala Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange dlhodobo pomáha v širokom spektre aktivít, aby sa zlepšil život jednotlivcov i komunít, pričom sa dlhodobo a prioritne venuje trom oblastiam: vzdelávaniu, sociálnej inklúzii a komunitnému rozvoju. Projekty zamerané na rozvoj regiónov podporila počas svojej existencie už sumou viac ako 1,6 milióna eur, do oblasti sociálnej inklúzie smerovalo viac než 1,4 milióna eur a na projekty v oblasti vzdelávania nadácia prerozdelila viac ako 2 milióny eur.

„Tisícky podporených projektov a finančná podpora, ktorú sme za tie roky prerozdelili, potvrdzujú, že stačí byť aktívny, mať odvahu vziať iniciatívu do vlastných rúk a veriť, že veci sa dajú zlepšovať. Výsledkom sú veľké aj malé zmeny, ktoré postupne menia svet okolo nás. V nadácii sa na veci pozeráme presne takto optimisticky, bez viery v pozitívne zmeny by  naša práca nemala zmysel. Našťastie ľudí s podobným pohľadom je na Slovensku stále viac. Stovky projektov zrealizovaných s pomocou Nadácie Orange ukazujú, ako vyzerá optimistický pohľad v praxi,“ uviedla A. Cocherová.

Už pätnásty rok je hlavnou myšlienkou Nadácie pomáhať a šíriť optimistický pohľad na svet. Aby podobne inšpirovala čo najviac ľudí, vyhlásila Nadácia Orange po prvý raz 22. marec, dátum svojho založenia, symbolicky za Deň optimizmu. Túto novú tradíciu odštartuje viac ako desiatka menších aktivít v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V uliciach bude možné zastihnúť Zelené hliadky i dobrovoľníkov pri upratovaní starých koľajísk, vysádzaní kvetov, obnove značenia cyklotrás, ale bude sa aj čítať či bubnovať na námestí a mnoho ďalších aktivít. Budú to nielen zaujímavé, ale hlavne prospešné aktivity. A keďže Orange ako firma patrí k lídrom v korporátnej spoločenskej zodpovednosti, k zapojeniu do aktivít, ktoré sa zrealizujú s podporu Nadácie Orange motivovala aj svojich zamestnancov.

V duchu šírenia optimistického pohľadu na svet vyhlásila súčasne tento rok aj nový a unikátny Grantový program pre optimistov, ktorý je príležitosťou pre organizácie a aktívnych občanov vidieť svet lepší. Na podporu dobrých nápadov v tomto grantovom programe vyčlenila celkovo 10-tis. eur, pričom maximálna výška podpory na jeden nápad či projekt je 200 eur. Cieľom programu je motivovať neformálne skupiny jednotlivcov k väčšej angažovanosti v prospech svojej komunity, podporiť význam dobrovoľníckych aktivít, ktoré môžu byť nástrojom na dosiahnutie pozitívnych zmien. Grantová podpora je tak dostupná jednoducho, prakticky pre každého na akékoľvek aktivity, ktoré prinesú malé či väčšie pozitívne zmeny.

 V grantovom programe môžu byť podporené projekty:

  • úprava a skultúrnenie verejných priestranstiev – vyčistenie parkov, vysadenie zelene, maľovanie lavičiek, údržba a revitalizácia športových ihrísk a prvkov na detských ihriskách, úprava sídlisk, oživenie školských areálov a pod.
  • rozvoj komunity – aktivity určené pre širokú verejnosť s cieľom posilniť komunitný život, napr. susedské stretnutia s cieľom spoznať ľudí, v blízkosti ktorých žijeme, oživenie tradícií lokálnych trhov a pod.
  • podpora sociálnych tém – aktivity v prospech znevýhodnených skupín, napr. čítanie pre seniorov v domove dôchodcov, tvorivé aktivity a dielne pre klientov zariadení sociálnych služieb, návšteva detí v nemocniciach a pod.

Na obrázku zľava Iveta Malachovská (moderátorka, členka správnej rady Nadácie Orange), Anna Jánošíková (podporená z grantu Šanca pre Váš región), Andrea Cocherová (správkyňa Nadácie Orange), Mária Slašťanová (podporená z grantu Školy pre budúcnosť), Vladimír Šujan (podporený zo zamestnaneckého grantového programu Nádacie Orange).

Zdroj: Foto - Nadácia Orange

Uzávierka prijímania žiadostí je  22. apríla, výsledky hodnotenia sa uskutočnia 6. mája a realizácia projektov sa má uskutočniť od 13. do 19. mája.

Do grantového programu je možné predložiť projekt výlučne elektronicky vyplnením jednoduchého online formulára na stránke www.nadaciaorange.sk.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)