Duálny systém odborného vzdelávania vo Švajčiarsku

Verejná komisia prináša skúsenosti zo "zeme zasľúbenej" odbornému školstvu

391489
20.3.2013

Správa OECD z roku 2009 konštatuje, že „švajčiarsky systém odborného vzdelávania je mimoriadne pôsobivý a inšpirujúci.“

Verejná komisia preto prináša prednášku Josefa Widmera, aby predstavil základné princípy dominantného prúdu vzdelávania vo Švajčiarsku - duálneho systému odborného vzdelávania.

Ako funguje tento systém a aké sú príklady spolupráce medzi firmami a školami na lokálnej úrovni kantónov? Ako prebieha aktualizácia a inovácia systému? Čo z neho sa dá použiť na Slovensku? 

Prednášať bude: Josef Widmer
- generálny riaditeľ sekcie odborného a všeobecného vzdelávania zo švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, Bern

Kedy: streda 27. marec 2013 od 18.00 hod.

Kde: Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava | lokalizácia podľa mapy tu

Online: prednáška bude dostupná v reálnom čase na youtube kanáli Verejnej komisie, kde bude simultánne tlmočená do slovenčiny.

Jazyk: prednáška prebehne v  nemeckom jazyku (simultánne tlmočenie do slovenčiny je zabezpečené).

Registrácia účastníkov:
Záujem o účasť na prednáške potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný tu. Účasť na prednáške nie je podmienená zaplatením poplatku, počet miest je však obmedzený.

---

Workshop pre expertov

Kedy: štvrtok 28. marec 2013, 9.30 - 13.00 hod.

Kde: Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava | lokalizácia podľa mapy tu

Panelisti:

Josef Widmer, generálny riaditeľ švajčiarskeho federálneho ministerstva hospodárstva, vzdelávania a výskumu, Bern

František Tamašovič, predseda Združenia pre rozvoj odborného vzdelávania, riaditeľ SOŠ Šurany

Lukáš Zajac, SMART CHOICE Management Consulting Group, senior konzultant spoločnosti zameranej na inovatívne riešenia v oblasti zhodnocovania ľudského kapitálu 

Účastníci:

Ľubomír Búči, riaditeľ SOŠ automobilovej v Bratislave

Marián Galan, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Mária Niklová, personálna riaditeľka Železiarne Podbrezová a.s.

Pavol Jaseň, riaditeľ SOŠ sklárskej v Lednickych Rovniach 

Daniela Králiková, personálna riaditeľka Vetropak a.s.

Juraj Vantuch, Slovenské národné observatórium odborného vzdelávania a prípravy

Jana Žitňanská (NOVA), poslankyňa NR SR, členka parlamentného výboru pre vzdelávanie 

Radoslav Procházka (ALFA), poslanec NR SR

Lucia Kleštincová, Inštitút hospodárskej politiky

Viktor Nižňanský, Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Monika Korkošová, generálna riaditeľka JASR

Lucia Dítětová, koordinátorka projektu Národná sústava povolaní, Trexima s.r.o.

Organizátori:

Fedor Blaščák, Verejná komisia / TREND

Zuzana Zimenová, Verejná komisia /  portál noveskolstvo.sk

Lajos Szabó, veľvyslanectvo Švajčiarska na Slovensku

...

----

O Josefovi Widmerovi

Josef Widmer vyštudoval univerzitu vo Freiburgu, odbor germanistika a história. Bohaté skúsenosti v oblasti manažmentu získal počas pôsobenia v Management Center Vorarlberg a v rámci Swiss Excellence Forum, kde sa venoval najmä systému rozvoja organizácií, personálnemu riadeniu a inovatívnym projektom. V kantóne Luzern pôsobil štrnásť rokov na pozícii riaditeľa sekcie pre odborné vzdelávanie, prípravu a ďalšie vzdelávanie. V januári 2013 nastúpil na pozíciu generálneho riaditeľa sekcie odborného a všeobecného vzdelávania na švajčiarskom ministerstve hospodárstva, vzdelávania a výskumu v Berne a svoje pôsobenie tak rozšíril aj na oblasť gymnázií.

Švajčiarska verejnosť ho pozná ako človeka s bystrým úsudkom a rýchlym uvažovaním, ktorého silnou stránkou je nachádzanie súvislostí a vytváranie inovatívnych konceptov. „Trpezlivosť je cnosť, ktorú som musel počas uplynulých štrnástich rokov tvrdo trénovať,“ priznáva s úsmevom v rozhovore pre švajčiarsku televíziu a rozhlas SFR. „V odbornom vzdelávaní, najmä na jeho vyšších stupňoch, sa však práve teraz očakávajú zmeny a mojou úlohou bude ponúkať dobré návrhy na ich realizáciu,“ prezentuje v rozhovore výzvy, ktoré na neho po nástupe do novej funkcie čakajú.

---

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie (OVP) vo Švajčiarsku

Odborné vzdelávanie a príprava na povolanie je vo Švajčiarsku hlavným prúdom stredoškolského vzdelávania. Až dve tretiny žiakov pokračujú po skončení povinnej školskej dochádzky v základnej škole v systéme OVP, z toho približne 85% v tzv. duálnom systéme vzdelávania priamo vo firmách.

Duálny systém OVP ideálne odráža potreby trhu práce, a to tak v zmysle odborných kvalifikácií ako aj v zmysle voľných pracovných miest. Výhodnosť tohto systému pre Švajčiarsko dokazuje aj skutočnosť, že krajina si udržiava stabilnú mieru nezamestnanosti okolo 4-4,5 %. Zároveň patrí Švajčiarsko štatisticky medzi európske krajiny s najnižšou mierou nezamestnanosti mladých.

Duálny systém OVP sa realizuje v rámci spolupráce troch úrovní: federálnej (OPET – Federal Office for Professional Education and Technology | SFIVET – Swiss Federal Institute for Vocational Education and Trainig), kantonálnej a úrovne profesijných organizácií a združení.

Vzdelávanie vo firmách prebieha v súlade s federálnymi a kantonálnymi právnymi predpismi, ktorých hlavným účelom je zabezpečenie udržania a rozvoja kvality vzdelávania. Regulácia vzdelávacieho prostredia však firmy nijako neobmedzuje vo flexibilnom prispôsobovaní sa požiadavkám trhu.

Nie všetky firmy spĺňajú požiadavky na vytvorenie učňovských miest. Vzdelávať učňov pre ne na jednej strane znamená možnosť vychovať si budúcu pracovnú silu podľa špecifických potrieb a podporiť inovatívny rozvoj vo vnútri firmy, na druhej strane to znamená zvýšené náklady, veľký spoločenský záväzok a s ním spojenú zodpovednosť. Vzdelávanie učňov však okrem toho, že odpovedá na aktuálne potreby firiem, prispieva aj k ich dobrému menu, zvyšuje ich kredibilitu a v istých aspektoch ich aj zvýhodňuje oproti konkurenčným partnerom, ktorí učňov nevzdelávajú, preto firmy vstupujú do tohto procesu dobrovoľne. Vo Švajčiarsku nie je daná firmám povinnosť zabezpečovať OVP, firmy sa zúčastňujú na vzdelávaní z vlastnej iniciatívy, v koordinácii s lokálnymi samosprávnymi autoritami (kantóny).

Základný rozdiel medzi postavením mladého človeka, študujúcim v systéme OVP u nás a vo Švajčiarsku je ten, že na Slovensku je v systéme odborného vzdelávania žiakom školy, vo Švajčiarsku sa ihneď po nástupe na vzdelávanie stáva zamestnancom firmy. Absolventi štúdia OVP majú vo Švajčiarsku veľmi vysokú šancu, že firma po ukončení štúdia ponúkne riadne pracovné miesto.

Výber učňovského miesta v konkrétnej firme zo strany mladých ľudí ovplyvňuje okrem ich záujmu o konkrétne povolanie aj viacero ďalších faktorov – dostupnosť, resp. vzdialenosť od miesta bydliska, možnosti ubytovania, firemné benefity a pod. Významným faktorom pri rozhodovaní je aj výška platu, ktorý firma svojim učňom ponúka už počas štúdia.

Vzhľadom na to, že povinná školská dochádzka končí vo Švajčiarsku na úrovni základnej školy, žiakom, ktorí sa po skončení základnej školy ešte nerozhodli pre ďalšie štúdium alebo neboli na zvolený odbor prijatí, ponúka švajčiarsky vzdelávací systém pomoc v podobe tzv. motivačného semestra, ktorý organizujú kantóny. Cieľom štúdia počas tohto semestra je poskytnúť mladým ľuďom príležitosť spoznať lepšie samých seba, získať lepší prehľad o ponuke pracovných miest a o možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

---

Odborné vzdelávanie na Slovensku je málo atraktívne aj málo efektívne  

Počet všetkých žiakov odborných škôl na Slovensku klesol medzi rokmi 2009 až 2011 o viac než 20 tisíc. Podľa údajov Ústavu informácií a prognóz v školstve sa počet absolventov študijných odborov od roku 2004 znížil o 11,7%. Očakáva sa, že do roku 2015 by mal poklesnúť ešte o štvrtinu,  na 18,4 tisíc absolventov.

Paradoxom je, že v rámci odborných škôl existuje najvyššie riziko nezamestnanosti u absolventov v študijných odboroch s rozšíreným praktickým vyučovaním (október 2011 - 33,4 %).

Alarmujúci je kvalifikovaný odhad Združenia automobilového priemyslu z roku 2011, podľa ktorého si z celkového počtu 51 782 absolventov SOŠ v roku 2010 našlo uplatnenie v odbore len 4 166 (8%).

---

Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky

Dobrý vzdelávací systém nie je dôsledkom reformy, ktorá sa niekedy v minulosti stala, ale je výsledkom debát a zmien, ktoré sa nepretržite dejú.

Verejná komisia na Slovensko pozýva medzinárodných expertov na vzdelávanie, ktorí okrem prednášky a diskusie pre verejnosť budú tiež konzultovať možný transfer zahraničných modelov spolu so slovenskými expertmi v rámci pracovných skupín na workshopoch (účasť na workshopoch je možná na základe pozvánky od organizátorov).

Diskusia (0reakcií)