Komu vďačiť za rast

Výsledky prieskumu TRENDU Ako firmy menia školy

348284

O projekte

Projekt CSR TRENDY mapuje aktivity firiem v oblasti corporate social responsibility (spoločenskej zodpovednosti firiem).
Výstupom projektu je web www.csr.etrend.sk, ktorý v sekcii Magazín monitoruje dianie v segmente CSR aktivít, pomenúva trendy a reaguje na udalosti. V rubrike Aktivity firiem monitoruje CSR projekty oznámené jednotlivými spoločnosťami.
V sekcii Projekty buduje unikátny register CSR projektov realizovaných firmami na základných, stredných a vysokých školách.

Register obsahuje tiež projekty neformálneho vzdelávania. Cieľom registra je koncentrovať informácie o spolupráci firiem a škôl a zároveň má byť nástrojom na to, ako kvalifikovane odhadnúť výšku finančnej a materiálnej podpory, ktorú slovenské firmy smerujú do oblasti vzdelávania.
Obsah registra vzniká dotazníkovým spôsobom - o projektoch informujú samotné firmy zvyčajne v reakcii na priamu požiadavku TRENDU.
Niekoľkokrát ročne organizuje anketu TREND CSR Barometer, ktorý reflektuje názory a postoje špeciálneho panelu účastníkov.
Raz ročne organizuje konferenciu TREND CSR FORUM  ako platformu na výmenu skúseností medzi školami a firmami.

Register vzdelávacích projektov aktuálne informuje o 68 projektoch realizovaných firmami na slovenských základných a stredných školách. Pluralitu spôsobov, ktoré si pod titulom podpora vzdelávania vedia slovenské firmy predstaviť ilustruje skutočnosť, že v registri možno nájsť súťaž pre študentov na facebooku (od spoločnosti Východoslovenská energetika), cez rekonštrukciu osvetlenia školskej telocvične v cene 7,200 eur (od firmy Philips), až po prepracovaný systém kontinuálneho vzdelávania učiteľov v rámci projektu Partneri vo vzdelávaní, na ktorý vynaložila spoločnosť Microsoft Slovakia v roku 2010 viac než 150 tisíc eur.

Tri oriešky pre školskú Popolušku
Všeobecne možno aktivity firiem rozlíšiť na 3 druhy: grantové programy, štipendiá a ceny a operačné programy.
Grantové programy  spolu so štipendiami a cenami tvoria čo do mechanizmu podpory príbuznú kategóriu – firmy a firemné nadácie prostredníctvom nich odmeňujú jednotlivcov alebo organizácie za aktivity realizované v súlade s ich predstavami. Sú  takpovediac medzičlánkom medzi predstavou o cieľoch (grantové podmienky) a tými, ktorí dané ciele dosahujú.
Odlišujú sa na základe typu prijímateľov a časovej povahy aktivít: kým v grantových programoch sú prijímateľmi spravidla kolektívy (neziskové organizácie, školy, triedy), štipendiá a ceny sú určené individuálnym príjemcom.  Štipendiá a ceny sú obvykle odmenou za minulé aktivity jednotlivcov, grantové programy  poskytujú príspevky na budúce aktivity žiadateľov. Dôležitým znakom grantov a ocenení je fakt, že ide o podporu ad hoc, čo má často za následok nízku mieru absorpcie dosiahnutých výsledkov po skončení financovania.
Operačné programy sú v kontraste k ad hoc grantovej podpore spravidla dlhodobé a koncentrovane pôsobiace aktivity firiem smerom k riešeniu konkrétneho cieľa. Podľa povahy tohto cieľa možno identifikovať projekty, ktoré sú viac či menej skryto „prezlečenými“ PR resp. HR aktivitami firiem realizovanými v  školskom prostredí; ďalej projekty ktoré záujmy firiem vhodne kombinujú so vzdelávacími potrebami škôl a ich študentov a projekty, ktoré sa úplne odkláňajú od predmetu činnosti a s ním spojenými záujmami firmy a sú realizované s rešpektom k vzdelávacím potrebám a záujmom škôl. Mimochodom,  podľa čisto intuitívnych kritérií je možné v registri identifikovať 14 projektov posledne menovaného typu. 

Záverečný účet
V prípade 25 projektov realizovaných v roku 2010 firmy komunikovali konkrétnu výšku finančnej podpory. Na základe tohto faktu možno uviesť, že celková výška priamych finančných investícií do oblasti základného a stredného školstva od firiem registrovaných v databáze bola v roku 2010 minimálne 1,41 milióna eur.
V ostatných 11 prípadoch firmy presnú sumu podpory jednotlivých projektov nezverejnili. Výšku podpory jednotlivých projektov však možno s ohľadom na zverejnené informácie kvalifikovane odhadnúť metódou „cena za hodnotu“ a to podľa charakteristiky projektu a jeho rozsahu a dopadu.
Kvalifikovaný odhad TRENDU o celkovej výške firemných investícií do oblasti základného a stredného školstva na Slovensku pre rok 2010 je 1,9 milióna eur.

Najväčšími donormi v roku 2010 boli:

1.     Slovenský plynárenský priemysel – 575 tisíc eur

2.     Nadácia Orange - 265 tisíc eur

3.     Microsoft Slovakia – 153 tisíc eur

4.     Slovak Telekom – 94 tisíc eur

5.     Nadácia Slovenskej sporiteľne – 76 tisíc eur

Najvýznamnejší prínos spolupráce vysokých škôl s firmami tkvie v tom, ako výrazne zvyšuje vzdelanostnú úroveň  absolventov slovenských vysokých škôl. Tým zakladajú bázu nielen pre rozvoj ich osobného uplatnenia, ale aj rozvoj celej spoločnosti smerom k princípom znalostnej ekonomiky. Umožňujú totiž firmám prispieť popri základnom spoločenskom prínose ich podnikania – tým je tvorba pracovných miest – k rastu vyspelosti krajiny v ich hlavnej odbornosti, teda poznatkoch z podnikania.

Celú štúdiu s množstvom grafov a podrobnejších dát si môžete prečítať tu.

Foto na titulke - Flickr.com

Diskusia (0reakcií)