Menia svet na lepšie miesto

437408
29.4.2015 / md

Prestížnou Cenou Nadácie Orange za rok 2014 boli už po šiestykrát ocenené mimovládne organizácie z celého Slovenska. Za svoj dlhodobý prínos v oblasti sociálnej inklúzie, komunitného rozvoja a vzdelávania tak boli ocenené nielen morálne cez predstavenie a zviditeľnenie svojej práce, ale aj finančnou podporou na ďalší rozvoj činnosti. Nadácia Orange tiež udelila dve mimoriadne ceny a svojho držiteľa opäť našla aj Cena za občiansku angažovanosť.

„Je pre nás veľkou cťou oceniť organizácie a ľudí, ktorí svojou činnosťou napĺňajú víziu Nadácie Orange – meniť svet na lepšie miesto. Sme radi, že im touto cestou napomôžeme k napĺňaniu ich šľachetných cieľov," priblížila poslanie Ceny Nadácie Orange Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Za svoju záslužnú činnosť bolo Cenou Nadácie Orange za rok 2014 za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí ocenených spolu 11 mimovládnych organizácií.

Sociálna inklúzia, INTEGRAZdroj: Nadácia Orange

 

Cena Nadácie Orange za rok 2014, kategória Sociálna inklúzia

1. miesto (8 000 eur) získalo Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z. za výsledky dlhodobej činnosti pri poskytovaní služieb pre ľudí s duševnými poruchami na východe Slovenska

2. miesto (5 000 eur) Proti prúdu, o. z. za dlhodobú pomoc ľuďom bez domova, úspešné projekty na ich zamestnávanie a oddlžovanie, presadzovanie systémových zmien a odstraňovanie predsudkov v spoločnosti

3. miesto (2 000 eur) Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o. z. za aktivity a služby v prospech ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré poskytuje na Slovensku už dvadsaťpäť rokov

Cena Nadácie Orange za rok 2014, kategória Komunitný rozvoj

1. miesto (8 000 eur) Svatobor, o. z. za vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu rómskych a nerómskych komunít v Hanušovciach nad Topľou a v obci Rudlov a podporu rozvoja sebestačnosti ľudí z osád prostredníctvom záhradkárskych aktivít

2. miesto (5 000 eur) Triptych, o. z. za vytvorenie inšpiratívneho verejného priestoru Hidepark v Nitre, v ktorom viacerým miestnym komunitám umožňujú sebarealizáciu v oblasti športu, umenia a ekológie

3. miesto (2 000 eur) Priatelia trstenskej prírody, o. z. za zapojenie všetkých generácií obyvateľov obce Trstené pri Hornáde do aktivít na zastavenie znečisťovania a poškodzovania ich bezprostredného prostredia a vplývanie na zmenu zaužívaných stereotypov v prístupe k rozvoju obce

mimoriadne ocenenie

(2 000 eur) Nástupište 1-12, o. z. za oživenie a využitie verejného priestoru v Topoľčanoch na podporu kultúry a komunitného života a za prepojenie života komunity so súčasným umením

Cena Nadácie Orange za rok 2014, kategória Vzdelávanie

1. miesto (8 000 eur) Človek v ohrození, o. z. za projekty globálneho vzdelávania, ktoré pomáhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podporovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných

2. miesto (5 000 eur) Indícia, n. o. za aktivity zamerané na presadenie potrebných zmien v oblasti formálneho vzdelávania a na zvyšovanie motivácie učiteľov realizovaných s cieľom pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote

3. miesto (2 000 eur) INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o. z. za vzdelávacie aktivity realizované inovatívnymi formami a metódami, ktoré pomáhajú mladým odkrývať súvislosti v rôznych oblastiach našej spoločnosti, vyvracať mýty a motivovať k aktívnemu občianskemu životu

mimoriadne ocenenie

(2 000 eur) Divadlo Pôtoň, n. o. za aktuálne a kreatívne riešenie spoločensky závažných tém v oblasti sociálnej inklúzie a neformálne vzdelávanie vo forme divadelných hier a workshopov v kultúrnom centre na periférii, v obci Bátovce.

Cena za občiansku angažovanosť

Nadácia Orange udelila už po druhýkrát aj Cenu Nadácie Orange 2014 za občiansku angažovanosť. Tá je určená výnimočnej osobnosti, ktorej činnosť v treťom sektore je dlhodobým prínosom a ktorá zároveň pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku. Tú aktuálnu si odniesla Sandra Tordová, riaditeľka občianskeho združenia Proti prúdu a zároveň šéfredaktorka pouličného časopisu Nota bene, za dlhodobú prácu a pomoc ľudom bez domova, búranie predsudkov voči nim, ovplyvňovanie legislatívy v tejto oblasti a ďalšie prospešné aktivity.

Výnimočným večerom plným ľudskosti a ochoty pomáhať sprevádzala moderátorka Adela Banášová. V rámci programu vystúpil známy český spevák Dan Bárta, slovenská speváčka Sima Martausová a Bratislavský detský zbor. Držitelia aktuálnej Ceny Nadácie Orange okrem symbolického vavrínového venca, ktorého autorkou je Andrea Ďurianová, získali aj finančnú podporu na rozvoj ďalších aktivít svojej organizácie. Organizácie na 1. mieste získali na svoju činnosť 8 000 eur, za druhé miesto to bolo 5 000 eur a 2 000 eur putovalo organizáciám na treťom mieste. Rovnako po 2 000 eur získali držitelia mimoriadneho ocenenia.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)