Menia svet na lepšie miesto

453198
1.6.2016 / md

Už po siedmy krát udeľovala Nadácia Orange ocenenia výnimočným mimovládnym organizáciám. Víťaznú trofej si zo slávnostného gala večera v troch kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj odnieslo 11 z celkovo 92 prihlásených organizácií. Po tretíkrát udelila nadácia aj Cenu za občiansku angažovanosť.

Posledný májový večer sa uskutočnil v bratislavskej Starej tržnici za prítomnosti zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska, odborníkov z tretieho sektora, médií a pozvaných hostí. „Cena Nadácie Orange je verejným poďakovaním mimovládnym organizáciám za skvelú prácu, ktorú robia pre nás všetkých bez ohľadu na prekážky. Ich odvaha a dlhodobá snaha riešiť aktuálne potreby našej spoločnosti si zaslúžia našu pozornosť a uznanie," povedala správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

O laureátoch prestížneho ocenenia, ktoré sa udeľuje v kategóriách Sociálna inklúzia, Vzdelávanie a Komunitný rozvoj, rozhodovali hodnotiace komisie zložené z odborníkov tretieho sektora. Okrem troch miest v každej kategórii udelili v aktuálnom ročníku aj dve mimoriadne ocenenia, a to v kategórii Komunitný rozvoj a v kategórii Vzdelávanie. Za prvé miesto získali organizácie po 8-tis. eur, za druhé 5-tis. eur a za tretie 3-tis. eur.

Cena Nadácie Orange za rok 2015

Kategória Sociálna inklúzia

1. miesto ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z., Košice za poskytovanie komplexných integrovaných sociálnych služieb cielených hlavne na rómsku komunitu a za projekt svojpomocnej výstavby nízkonákladových rodinných domov pre marginalizované skupiny. Je inovatívnym modelom dlhodobo udržateľného riešenia bývania sociálne vylúčených obyvateľov.
2. miesto – Liga za ľudské práva, o. z., Bratislava za presadzovanie transparentnej, dôstojnej a zodpovednej migračnej, azylovej a integračnej politiky a za široké spektrum aktivít pre azylantov a cudzincov s cieľom pomôcť im so začlenením sa do slovenskej spoločnosti.
3. miesto – Združenie STORM, o. z., Nitra za pestrú škálu aktivít, ktoré sú poskytované ľuďom s rizikovým správaním, prispievajú k riešeniu najmä drogovej problematiky a venujú sa prevencii rizikového správania u širokej cieľovej skupiny.

Zdroj: Nadácia Orange

Zľava doprava: Alexandra Bražinová z Ligy za duševné zdravie SR, o. z. (1. miesto v kategórii Vzdelávanie), Marek Adamov z Truc sphérique, o. z. (1. miesto v kategórii Komunitný rozvoj), správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová, Slávka Mačáková z ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj, o. z. (1. miesto v kategórii Sociálna inklúzia)

Kategória Komunitný rozvoj

1. miesto –Truc sphérique, o. z., Žilina za vytvorenie nezávislého kultúrneho priestoru, umeleckého laboratória a priestoru pre aktivistov – Stanica Žilina-Záriečie, dlhodobé komunitno-kultúrno-vzdelávacie aktivity a neutíchajúcu snahu pracovať na obnove ďalšieho kultúrneho priestoru Novej synagógy – Kunsthalle Žilina.
2. miesto – Preles, o. z., Žilina za komplexné riešenie, výraznú podporu a vytváranie fungujúcich komunít, ktoré vedia veľmi efektívne riešiť celý rad problémov a za budovanie väzieb aktívnych ľudí v starostlivosti o svoje okolie v meste Žilina.
3. miesto – Mladá Sereď, o. z., Sereď za kultúrne, verejné i sociálne aktivity, ktoré smerujú ku skutočnému naplneniu potrieb miestnej komunity v meste Sereď a okolí.

Mimoriadne ocenenie (2 000 eur) získalo Združenie Slatinka, o. z., Zvolen za dlhodobú snahu a postup svojpomocného spravovania obce Slatinka, za vytrvalú prácu v budovaní komunity, ktorá sa viaže k znovuoživeniu kontroverzného projektu vodného diela Slatinka, ktoré (by) malo zaplaviť obec Slatinka a cenné údolie rieky Slatina.

Kategória Vzdelávanie

1.miesto –Liga za duševné zdravie SR, o. z., Bratislava za vzdelávacie a preventívne programy pre všetky vekové skupiny a za  vzdelávací program Zippyho kamaráti, ktorý hravou formou zlepšuje sociálne zručnosti detí na základných školách.
2. miesto – Nové školstvo, o. z., Šamorín za aktívne včlenenie témy vzdelávania do centra verejného záujmu, za  prácu na výskumných, publikačných a diskusných vzdelávacích aktivitách a projektoch.
3. miesto – STROM, o. z., Košice za prácu s nadpriemerne inteligentnou mládežou, ktorej pomáhajú rozvíjať kritické myslenie, vecne riešiť problémy a rozvíjať vlastný potenciál, a to najmä prostredníctvom iného vnímania matematiky.

Mimoriadne ocenenie (2 000 eur) získala Súkromná pedagogická a sociálna akadémia zriadená Kultúrnym združením občanov rómskej národnosti Košického kraja, n. o., Košice za neutíchajúcu snahu vychovať prostredníctvom vzdelávacích aktivít novú generáciu Rómov, ktorá bude plnohodnotne participovať na spoločenskom, kultúrnom i politickom dianí.

Cena za občiansku angažovanosť

Nadácia Orange ocenila po tretíkrát aj výnimočnú osobnosť za jej občiansku angažovanosť. Na gala večere si cenu prevzal zakladateľ neziskovej organizácie VOICES Ivan Ježík za dlhoročné pôsobenie a hľadanie inovatívnych riešení v oblasti vzdelávania, snahu viesť a vychovávať najmä mladých ľudí smerom k otvorenej komunikácii, učeniu a samostatnému kritickému mysleniu.
Po prvýkrát v histórii dala Nadácia Orange možnosť rozhodnúť o jednom z víťazov i širokej verejnosti. V online hlasovaní, v ktorom mohol každý vyjadriť svoje sympatie jednej z nominovaných mimovládnych organizácii, získalo najviac hlasov košické združenie STROM a odnieslo si tak Cenu verejnosti. Nadácia Orange víťaza ocenila sumou tisíc eur.

 

Zdroj: Nadácia Orange

Správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová a víťaz Ceny za občiansku angažovanosť Ivan Ježík

© 2016 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)