Projekt ANTIPLAG zabodoval

Významné európske ocenenie za inovačný projekt v oblasti verejnej správy pre CVTI SR

395930
17.6.2013 / md

Centrum vedecko-technických informácií SR (inštitúcia priamo riadená MŠVVaŠ SR) prihlásilo do kategórie Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum projekt ANTIPLAG, ktorý zabezpečuje sústreďovanie piatich druhov vysokoškolských prác v Centrálnom registri a originalitu každej práce prichádzajúcej do Centrálneho registra porovnáva s prácami už uloženými v Centrálnom registri a s ďalšími dokumentmi, hlavne s dokumentmi z vybraných internetových zdrojov.

Slovenský projekt ANTIPLAG je unikátnym v celoeurópskom priestore spôsobom jeho implementácie: povinne ho využívajú všetky vysoké školy pôsobiace podľa slovenského právneho poriadku, v Centrálnom registri sa sústreďujú bakalárske, diplomové, dizertačné, rigorózne a habilitačné práce, zabezpečuje sa kontrola ich originality, ktorej výstupom je protokol o kontrole originality.

Porota zložená z nezávislých expertov z verejného, akademického a podnikateľského sektora vybrala a poslala projekt ANTIPLAG do finále. Šiesti finalisti prezentovali osobne svoje projekty v Bruseli 22.4.2013 pred odbornou porotou, ktorá reprezentovala tieto inštitúcie: Lisbon Council, European Institute of Public Administration, University of Speyer, OECD, Hewlett-Packard, Cisco). Prezentácia ANTIPLAGu, jedinečný spôsob implementácie a jeho prínosy presvedčili porotu.

ANTIPLAG je jedným z troch víťazných projektov v kategórii Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum. Je to významný úspech pre Slovensko, zapísali sme sa do histórie, patríme medzi víťazov prvého ročníka tejto súťaže. S ocenením je spojená aj finančná odmena 100 tisíc EUR, ktorá bude slúžiť najmä na financovanie ďalšieho rozvoja projektu ANTIPLAG.

Tento významný úspech má hlbšie korene, nie je len ocenením CVTI SR ako prevádzkovateľa špičkového inovatívneho projektu vo verejnej správe. Je ocenením aj MŠVVaŠ SR, spoločnosti SVOP, spol. s r. o., NR SR, autorov štúdie “Prevencia a odhaľovanie plagiátorstva”. MŠVVaŠ SR prijalo rozhodnutie realizovať celoštátny systém na odhaľovanie plagiátov na podnet Slovenskej rektorskej konferencie,  NR SR ho podporila schválením novely vysokoškolského zákona. CVTI SR bolo poverené realizáciou projektu, pripravilo špecifikáciu požiadaviek na funkčnosť systému. Spoločnosť SVOP na základe týchto požiadaviek vyvinula potrebné softvérové vybavenie a participovala na technickej implementácii systému. CVTI SR zabezpečuje samotnú prevádzku a súvisiace služby s vyžitím informačno-komunikačnej infraštruktúry Dátového centra pre vedu a výskum. 

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie) vyhlásila súťaž „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ v troch kategóriách:

·    Iniciatívy pre občanov

·    Iniciatívy pre firmy

·    Iniciatívy pre vzdelávanie a výskum.

Podiel na úspechu má aj Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli, ktoré prispelo k zdaru prezentácie niektorými usmerneniami v etape finalizácie prezentácie ANTIPLAGu.

Na slávnostné odovzdávanie cien dostalo CVTI SR pozvánku pre dve osoby. Reprezentačný tandem pre túto príležitosť tvorili Július Kravjar a Juraj Noge. Slávnostné odovzdanie cien víťazom súťaže vo všetkých kategóriách sa uskutočnilo 6. júna 2013 v Corku (Írsko) v rámci konferencie Week of Innovative Regions Europe Conference (WIRE IV) financovanej z prostriedkov 7. Rámcového programu Európskej komisie za účasti. Diplomy odovzdala víťazom komisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn.

Viac informácií o súťaži „Európska cena za inováciu vo verejnej správe“ a o konferencii WIRE IV na http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=admin-innovators, http://wire2013.eu/.

Oficiálna tlačová správa Európskej komisie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-505_en.htm

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)