Robia svet lepším...

Nadácia Orange už po štvrtý raz odmeňovala mimovládne organizácie

393488
29.4.2013 / md

Cena Nadácie Orange je jediným ocenením svojho druhu na Slovensku. Odborné hodnotiace komisie vybrali do finálového kola 15 subjektov v troch kategóriách. Minulý týždeň si ich finalisti prevzali na slávnostnom večeri.

 Cena Nadácie Orange za rok 2012 za dlhodobý prínos v oblast vzdelávania

Hodnotiaca komisia ju udelila neziskovej organizácii P-MAT za dlhodobú a cieľavedomú prácu s nadanými deťmi v oblasti matematiky, fyziky a ďalších prírodných vied, v ktorej využíva neštandardné a neformálne formy výučby, ktoré podporujú samostatné objavovanie, nadšenie pre učenie a rozvoj sociálnych zručností. Pozornosť komisie si získala taktiež za kontinuálnu prácu s mladými ľuďmi, ktorí sa v priebehu času menia na dobrovoľníkov pracujúcich pre organizáciu.

 

2. miesto v tejto kategórii získalo občianske združenie Partners for Democratic Change Slovakia (PDCS) za využívanie vzdelávania ako kľúčového nástroja na dosahovanie spoločenských zmien. Organizácia, ktorá je priekopníkom inovatívnych prístupov vo vzdelávaní, svojimi aktivitami zároveň kultivuje komunikáciu medzi predstaviteľmi rôznych názorov.

3. miesto v tejto kategórii komisia udelila Združeniu Orava pre demokraciu za dlhodobé pôsobenie vo vzdelávaní za dlhodobé pôsobenie organizácie zameranej na podporu reformy vzdelávania zdola, za mnohostranné vzdelávanie pedagógov v moderných metódach vyučovania a za podporu občianskej angažovanosti mládeže.

 

Cena Nadácie Orange za rok 2012 za dlhodobý prínos v oblasti komunitného rozvoja

Združenie Slatinka za neúnavnú snahu komunikovať so samosprávou a s rôznymi partnermi a za zapájanie ľudí a verejnosti do diskusie a tvorby verejného priestoru. Už 15 rokov sa organizácia venuje ochrane zvyškov prírodných lokalít v urbanizovanom prostredí mesta Zvolen a výsledkom ich dlhoročného úsilia je aj projekt Mestského parku Lanice.

 

2. miesto v tejto kategórii záískalo Občianske združenie Misia mladých za Program pomoci v rodinám v núdzi, prostredníctvom ktorého organizácia pomáha riešiť krízové situácie rodín z celého regiónu Oravy. Aktivity organizácie nespočívajú v poskytovaní pasívnej pomoci, ale orientujú sa na zvyšovanie sebestačnosti rodín prostredníctvom jednoduchých, lokálnych riešení, ktoré umožňujú cieľovej skupine získať nové pracovné zručnosti. Do svojich aktivít sa organizácii od svojho vzniku darí zapájať čoraz väčší počet mladých dobrovoľníkov.

 

3. miesto v tejto kategórii komisia udelila neziskovej organizácii Záhrada – Centrum nezávislej kultúry za podporu súčasného a komunitného umenia prostredníctvom organizácie multižánrových kultúrnych akcií a za rozvoj kultúrneho a spoločenského života v meste Banská Bystrica. Rekonštrukciou budovy a revitalizáciou záhradného parku organizácia za pomoci miestnych dobrovoľníkov vytvorila podmienky pre tvorbu, prezentáciu a vzdelávanie v oblasti súčasného umenia a tiež rôznorodé aktivity širokej verejnosti.

 

 

 

 

Cena Nadácie Orange za rok 2012 za dlhodobý prínos v oblasti sociálnej inklúzie

Občianske združenie Odyseus ju získalo za poskytovanie nízkoprahových služieb ľuďom pracujúcich v sexbiznise, drogovo závislým, ľuďom s HIV, sexuálne aktívnym mladým ľuďom a experimentujúcim s drogami. Týmto cieľovým skupinám sa organizácia začala venovať ako prvá na Slovensku a za 15 rokov sa jej podarilo vypracovať programy, ktoré zabezpečujú potreby klientov/tiek na profesionálnej úrovni.

 

2. miesto v tejto kategórii zíslala nezisková organizácia Depaul Slovensko za prevádzkovanie nízkoprahovej nocľahárne, v ktorej poskytuje svojim klientom, ľuďom bez domova, nocľah, teplú večeru, raňajky, možnosť osprchovať sa, vymeniť, alebo oprať si šaty. Okrem toho im poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní dokladov, hľadaní práce a pomoc pri hľadaní trvalého riešenia ich životnej situácie. Ide o jedinú veľkokapacitnú nízkoprahovú nocľaháreň pre bezdomovcov v Bratislave.

3. miesto bolo udelené mimovládnej organizáciii SOCIA – nadácia na podporu sociálnych zmien a kampaň Staroba sa nás dotýka, ktorá prispela k odtabuizovaniu staroby a budovaniu pozitívneho a reálneho obrazu o starobe, a za verejnú zbierku Lienka pomoci určenej na rozvoj terénnych a ambulantných služieb pre seniorov. Ocenenie udelila aj za upozorňovanie na problémy a možnosti seniorského veku a hľadanie ich konštruktívnych riešení, a organizovanie aktivít na podporu medzigeneračnej solidarity.

Zdroj: Foto - Orange

Správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová privítala prítomných hostí v Moyzesovej sieni v Bratislave.

Zdroj: Foto - Orange

OZ Odyseus získalo 1. miesto v kategórii Dlhodobý prínos v oblasti sociálnej inklúzie, cenu a finančnú odmenu vo výške 10 000 eur prevzala Iveta Chovancová.

Zdroj: Foto - Orange

Víťazi v jednotlivých kategóriách, zľava I. Chovancová (OZ Odyseus), A. Cocherová, Dana Retová (nezisková organizácia P-MAT získala 1. miesto v kategórii Dlhodobý prínos v oblasti vzdelávania) a Martina Paulíková (združenie Slatinka získalo 1. miesto v kategórii Dlhodobý prínos v oblasti komunitného rozvoja).

Zdroj: Foto - Orange

Autorom umeleckého stvárnenia ocenenia je výtvarník a vizuálny umelec Matej Gavula. Pri tvorbe sa inšpiroval symbolom cesty, ktorú reprezentuje bronzový pás tvarovaný do kruhu.

 

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)