Sľubní mladí vedci

V decembri 2011 sa uskutočnila prezentácia finalistov v 3. ročníku programu Podporujeme individuality

366004
17.1.2012

Hlavným zámerom programu je propagácia a posilnenie pozícií mladej vedy a výskumu  prostredníctvom podpory najlepších interných doktorandiek a doktorandov, ktorí sa zameriavajú v poslednom ročníku štúdia na dokončenie svojej dizertačnej práce. Intenda finančne podporuje po jednom najtalentovanejšom doktorandovi / doktorandke zo všetkých šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu tak, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.

Základnou podmienkou programu je, že doktorandky a doktorandov do súťaže nominujú ich školitelia.

Na základe bodového hodnotenia a po vypočutí finálových prezentácií rozhodla hlavná hodnotiaca komisia programu o udelení finančnej podpory pre najlepších.

Držiteľmi individuálneho grantu pre rok 2011 v sume 5.000 EUR pre každého, sa spomedzi 50-ich nominovaných stali tri doktorandky a traja doktorandi:

  • Mgr. Lucia Valentínová (školiteľka: Mgr. Daniela Gašperíková, CSc.) v oblasti prírodných vied
  • Ing. Boris Hudec (školiteľ: Ing. Karol Fröhlich, DrSc. ) v oblasti technických vied 
  • Mgr. Emília Janecová  (školiteľ: doc. PhDr. Anton Pokrivčák, PhD. ) v oblasti humanitných vied 
  • MUDr. Jana Petríková (školiteľka: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.) v oblasti lekárskych vied 
  • Ing. Tomáš Virdzek (školiteľka: doc. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.) v oblasti spoločenských vied 
  • Mgr. Peter Gál (školiteľ: prof. MVDr. Ľudovít Lenhardt, PhD.)  v oblasti pôdohospodárskych vied 

Všetci nominovaní boli hodnotení na základe vopred stanovených kritérií v dvoch kolách. V prvom kole ich predložené projekty hodnotilo šesť subkomisií zostavených zo školiteľov nominovaných doktorandov, následne v dvoch etapách druhého kola hodnotila hlavná komisia, pričom body sa sčítavali.

Členmi hlavnej hodnotiacej komisie pre rok 2011 boli prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc. - prorektor pre medzinárodné vzťahy na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, profesor na Ústave pre výskum srdca SAV a na LF UK v Bratislave; prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. pôsobiaca na Ústave informatiky a softvérového inžinierstva, Fakulty informatiky a informačných technológií, STU v Bratislave; prof. RNDr. René Matlovič, PhD. - rektor Prešovskej univerzity v Prešove, prezident Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV; doc. Martin Kanovský, PhD. pôsobiaci na Ústave sociálnej antropológie, Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave a Ing. Jaroslav Juriga - riaditeľ odboru stratégie celoživotného vzdelávania a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, člen Správnej rady Nadácie Intenda.

Diskusia (0reakcií)