Medzinárodná súťaž Aces získava ohlas aj na Slovensku

Do šiesteho ročníka súťaže sa zapojilo až 36 slovenských škôl

376930
12.7.2012

Slovenské školy zaznamenali výnimočný úspech aj podľa výsledkov hodnotenia medzinárodnej komisie, ktorá zo 174 prihlásených školských partnerstiev zo 415 škôl vybrala 44 najlepších medzinárodných partnerstiev. Až na 12 z nich participujú aj školy zo Slovenska.

Hlavnou témou tohtoročnej výzvy na predkladanie cezhraničných školských projektov pod názvom „Odraz reality – Ako vnímame a vytvárame svet prostredníctvom médií“ bola mediálna gramotnosť. Mediálna gramotnosť je v dnešnej informačnej spoločnosti kľúčovým faktorom aktívneho občianstva: ide o súbor zručností, ktoré ľuďom umožňujú dorozumievať sa prostredníctvom čoraz širšej škály správ s použitím obrazu, textu a zvuku. Mediálne vzdelávanie umožňuje mladým aj starším rozvíjať svoje analytické a komunikačné zručnosti, ktoré sú v dnešnej spoločnosti také potrebné. Iniciatíva aces vyzvala v rámci aktuálneho projektového kola školy, aby svojich žiakov podporovali v posudzovaní mediálneho obsahu a vytváraní a šírení vlastných mediálnych produktov.

Medzinárodná komisia zložená z odborníkov v oblasti školstva a vzdelávania a zástupcov ministerstiev školstva participujúcich krajín vybrala na základe vopred stanovených kritérií najlepšie projekty, ktoré získajú granty na realizáciu projektových nápadov. S účasťou slovenských škôl budú realizované projekty týkajúce sa pozitívnych ale i negatívnych vplyvov masových médií na náš život,  formovaní názorov verejnosti a vyhodnocovania informácii, ktoré prostredníctvom médií získavame. V druhej polovici septembra sa žiaci a učitelia z 15 krajín Európy, ktorí predložili najlepšie projektové nápady, stretnú na prvom spoločnom podujatí v slovinskom meste Laško.

aces – Akadémia stredoeurópskych škôl    

Vzdelávací program aces vznikol v roku 2006 z iniciatívy Nadácie ERSTE. Koordinátormi programu, ktorý podporujú ministerstvá školstva všetkých 15 partnerských krajín, sú neziskové organizácie Interkulturelles Zentrum (Rakúsko) a VČELÍ DOM (Slovenská republika). Jeho cieľom je umožniť a posilniť medzikultúrny dialóg a spoluprácu mladých ľudí a vytvoriť sieť na vzájomnú výmenu informácií a poznatkov. Partnerskými krajinami programu sú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko. Doteraz sa do programu aces zapojilo približne 20 000 žiakov a 2 600 učiteľov.

Podrobné informácie nájdete na www.aces.or.at

Diskusia (0reakcií)