Veda má budúcnosť

Študenti stredných odborných škôl prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku pred odbornou porotou

424824
6.6.2014 / md

Školskou konferenciou v priestoroch Slovenskej akadémie vied slávnostne bol ukončený ďalší ročník programu „Veda má budúcnosť“. Študenti stredných odborných škôl prezentovali svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slovensku pred odbornou porotou, zloženou z manažérov spoločnosti Bayer, odborníkov zo vzdelávacej inštitúcie AISIS, o.z., a z členov Slovenskej akadémie vied. Projekt „Veda má budúcnosť“ sa snaží dlhodobo bojovať s negatívnym trendom klesajúceho záujmu o štúdium prírodovedných odborov medzi slovenskou a českou mládežou. V rámci tejto iniciatívy spoločnosti Bayer sa deti základných a stredných škôl môžu už po tretí rok oboznamovať s využitím prírodovedných odborov v praxi poprednej inovatívnej, chemicko-farmaceutickej firmy. Projekt koordinuje organizácia AISIS a zapojených je doň niekoľko renomovaných firiem, ktorým leží na srdci budúcnosť prírodovedných a technických odborov v Čechách i na Slovensku.

„Neustály pokles záujmu žiakov o prírodovedné odbory vnímame ako vážnu hrozbu pre Slovensko. Tento trend, a ním aj nedostatok technicky a prírodovedne vzdelaných absolventov, dlhodobo nepriaznivo ovplyvňuje ekonomický rozvoj Slovenska a jeho konkurencieschopnosť. Bayer sa v rámci svojho firemného motta ,Veda pre lepší život‘, rozhodol tomuto trendu proaktívne čeliť, a to i partnerstvom na projekte ,Veda má budúcnosť‘. Teší nás, že práve naši odborníci, naši zamestnanci sú tými, ktorí pedagógom základných a stredných škôl, ale predovšetkým mladej generácii sami ukazujú, aké príležitosti a možnosti prírodovedné odbory prinášajú pre zlepšovanie kvality života,“ uviedol Frank Held, generálny riaditeľ firmy Bayer pre Českú a Slovenskú republiku.

V praxi projekt „Veda má budúcnosť“ prebieha formou aktívnej spolupráce firiem so školami. Mládež sa zapája do týchto činností:

-           V rámci stretnutí „Deň v živote firmy“ študenti na vlastnej koži spoznajú, ako funguje medzinárodná firma zameraná na inovácie a výskum v oblasti prírodných vied v slovenskom prostredí, čomu sa ich pracovníci venujú, aké problémy riešia, čo k svojej práci potrebujú. Zároveň sa oboznámia s riešeniami, aké prírodné vedy v praxi dokážu vytvoriť, aké celospoločenské výzvy môžu pomáhať riešiť.

-           V bloku s názvom „Tvorba životopisov a príprava na pohovor“ sa študenti priamo vo firme naučia, ako sa pripraviť na prijímací pohovor. Taktiež si ho môžu s personalistami nanečisto vyskúšať. Odborníci ďalej konzultujú, ako by mal vyzerať správny životopis a ako sa nasmerovať na budúcu kariéru v oblasti prírodných vied.

-           Na stretnutiach „Veda v praxi“ účastníci preskúmajú vedu tvárou v tvár s odborníkmi a vedcami zo Slovenskej respektíve Českej akadémie vied.

Program bol zavŕšený práve dnes záverečnou školskou konferenciou a prezentáciou študentských projektov pred vrcholovými manažérmi firmy Bayer. Navrhované projekty boli predstavené taktiež laickej verejnosti na portáli ww.soutez.vedamabudoucnost.cz, kde študenti získavajú hodnotenie a odporúčania verejnosti, ako aj iných škôl a partnerov projektu.

Porota zložená zo zástupcov firmy Bayer, Slovenskej akadémie vied a neziskovej organizácie AISIS v rámci konferencie ocenila 5 prihlásených študentských projektov. Ocenené boli finančnou odmenou v celkovej výške 1000 EUR.

Absolútnym víťazom súťaže sa stali študenti zo Strednej odbornej školy chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave, ktorých projekt bol najlepšie hodnotený odbornou porotou aj verejnosťou pri hlasovaní cez internet.

Poradie ocenených projektov :

1. Miesto: Stredná odborná škola chemická Vlčie hrdlo s projektom Vývoj a testovanie enzýmovej metódy

2. Miesto: Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka s projektom Sapones medicati

3. Miesto: Gymnázium Alberta Einsteina s projektom Cyklycká Hydro-Energia

4. Miesto: Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka s projektom Máte bolesti? Pomôžeme vám.

5. Miesto: Gymnázium Ladislava Sáru s projektom Ako by sme využili vesmír

Prehľad víťazných študentských projektov tohto ročníka súťaže „Ako zlepšiť prestíž vedy“ je na www.vedamabuducnost.sk alebo  www.soutez.vedamabudoucnost.cz, prípadne na facebookovej stránke s názvom Veda má budúcnosť. 

Z priebežného hodnotenia projektu vyplynulo, že študenti v rámci neho najviac oceňujú možnosť stretnúť sa so zamestnancami firiem z praxe, poznávať prostredie firmy, kde by mohli raz pracovať, a využívať získané poznatky pri rozhodovaní sa o budúcom profesijnom smerovaní. Učitelia zapojení do projektu „Veda má budúcnosť“ zasa oceňujú predovšetkým prakticky prezentované možnosti rôznych typov povolania v oblastiach využívajúcich odbor chémie, biológie a fyziky. Vnímajú to ako výrazné zatraktívnenie výučby a veľmi prínosnú demonštráciu toho, ako sa ich žiaci môžu uplatniť v rôznych oboroch chemicko-farmaceutického priemyslu. Vďaka množstvu podnetov získaných počas vzdelávacieho procesu obohacujú svoju výučbu o praktické poznatky a pokúšajú sa hodiny urobiť ešte zaujímavejšie.

„Žiaci sa často rozhodujú o svojom budúcom zamestnaní podľa toho, aké boli predmety v škole. Program projektu ,Veda má budúcnosť‘ bol skoncipovaný tak, aby mladí ľudia videli, že tieto odbory sú pre kvalitu života zásadné a majú obrovský potenciál pre budúcnosť. Dôležité je v projekte taktiež ukázať učiteľom rôzne inovácie a trendy v aplikácii týchto odborov tak, aby boli učitelia schopní svojich žiakov ďalej zaujať a motivovať pre záujem o prírodovedné respektíve technické odbory, a aby im následne pomohli uplatniť sa na trhu práce,“ vysvetľuje hlavný cieľ vzdelávacieho programu Radim Zabadal, hlavný koordinátor projektu „Veda má budúcnosť“.

Do projektu „Veda má budúcnosť“  je v Českej republike aktívne zapojených viac ako 700 žiakov a takmer 200 učiteľov. Na Slovensku je to pomer 200 žiakov a 14 učiteľov.

O projekte Veda má budúcnosť

Program Veda má budúcnosť  vznikol v roku 2011 v rámci celosvetovej iniciatívy firmy Bayer „Making Science Make Sense“ pod záštitou MH SR a SAV. Spoluorganizátorom projektu je občianske združenie AISIS. Cieľom projektu je štrukturovaná spolupráca zapojených škôl a spoločnosti Bayer. Zmyslom projektu je zvýšiť atraktivitu prírodovedných a technických odborov na základných a stredných školách. Know-how projektu vychádza z úspešnej írskej iniciatívy School Business Partnership, do ktorej je v súčasnosti zapojených 125 veľkých firiem a 170 škôl. V Čechách je do projektu zapojených 5 firiem, na Slovensku 1.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)