Vyhrala práca o šokujúcej charitatívnej reklame

Víťazkou 7. ročníka Súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo dizertačnú prácu na tému filantropia je Kristína Auxtová (na obrázku s Borisom Strečanským), ktorá získala dvojitý diplom na univerzitách Ecole de Management Strasbourg a Université de Strasbourg.

403302
28.11.2013 / md

Kristína Auxtová vo svojej práci skúmala pôsobenie šokujúcej charitatívnej reklamy vo viacerých kultúrach. Porovnávala Slovensko, Čile , Nemecko a Veľkú Britániu.

Cieľom súťaže je oživiť pojem filantropia medzi mladými ľuďmi a viesť ich k zamysleniu sa nad darcovstvom ako takým, jeho významom a dopadoch na život jednotlivcov aj spoločnosti. Súťaž je otvorená slovenským aj českých študentom študujúcim doma i v zahraničí.

Druhou ocenenou bola Anna Poledňáková, ktorej diplomová práca upozorňuje na dve formy zahraničnej rozvojovej pomoci: mikrofinancovanie a medziregionálna spolupráca, s cieľom vyhľadať vhodné modely pre ich aplikovateľnosť v Českom prostredí.

Treťou ocenenou prácou je bakalárska práca Michaely Božkovej. Cieľom práce bolo popísať základné charakteristiky dobročinných pôžičiek v priebehu storočí a ukázať na ich socio-ekonomické väzby.

V roku 2013 bolo do súťaže prihlásených 15 prác, z ktorých odborná komisia vyberala 3 najkvalitnejšie.

Ocenenie odovzdal študentkám Boris Strečanský, riaditeľ Centra pre filantropiu n.o., na akcii Fóra donorov, na Dňoch filantropie v Divadle Malá scéna STU v Bratislave. Víťazky súťaže získali štipendium na nimi zvolené vzdelávacie aktivity v hodnote 200 € a 100 €.

Z najzaujímavejších pasáží prihlásených prác Centrum pre filantropiu zostavuje Zborník. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva. Publikácia je určená nielen študentom a pedagógom, ale aj pracovníkom v pomáhajúcich profesiách, mimovládnych organizáciách či CSR manažérom a PR oddeleniam. Zborníky s predchádzajúcich ročníkov súťaže je možné si stiahnuť z web stránky Centra pre filantropiu.

© 2013 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)