Vznikla Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov

Viac ako každý tretí grant poskytnutý nadáciou na Slovensku pochádza z firemnej nadácie.

396341
25.6.2013

Slovensko je jedinou krajinou na svete, ktorá umožňuje firmám prostredníctvom asignácie rozhodovať o použití časti výnosu z daní. Od zavedenia asignácie v roku 2004 sa firmy spolu s firemnými nadáciami a fondmi stali významnými partnermi pre slovenský neziskový aj verejný sektor pri spoločnom postupe v rámci dosahovania verejnoprospešného účelu.

V roku 2011 bolo medzi TOP 200 najväčšími  prijímateľmi asignácie 16 firemných nadácii, ktoré spoločne získali z asignácie 2% sumu 7 644 tis. eur. V tom istom roku prerozdelilo TOP 20 firemných nadácií granty v celkovej výške viac než 9 mil. eur. Podľa údajov Centra pre filantropiu pritom viac než dve tretiny prostriedkov z asignácie 2% poukazujú firmy do organizácii, ktoré nie sú priamo prepojené, zriadené, či kontrolované týmito právnickými osobami.

V situácii, keď výnosy z 2% od právnických osôb kontinuálne klesajú, sa 8 veľkých firemných nadácií a nadačných fondov rozhodlo založiť spoločnú Asociáciu s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu. „Spojili sme sa, lebo chceme spolupracovať na kultivácii komunity firemných nadácií  a spoločne prispievať k ďalšej podpore firemného darcovstva na Slovensku,“ povedala predsedníčka novej Asociácie Andrea Cocherová z Nadácie ORANGE .

Členmi Asociácie sa stalo 8 veľkých firemných nadácií a fondov: Nadácia SPP, Nadácia SLSP, Nadácia Orange, Nadácia VÚB, Nadácia Tesco, Nadačný fond Telekom, Nadačný fond ZSE a Nadačný fond Slovenských elektrárni pri Nadácii Pontis.

Vývoj  výnosov z asignácie 2%

2% z daní (tis. €) 

2009

2010

2011

2012*

Právnické osoby

37 496

28 592

25 444

24 500

Fyzické osoby

17 684

15 553

16 503

18 400

Právnické + Fyzické osoby spolu  

55 180

44 146

41 947

42 900

Sadzba asignácie %

2%

2%

1,5% (2%)

1,5% (2%)

(* údaje sú len za časť r. 2012; zdroj: MF SR)

V  r. 2011 všetky firemné nadácie rozdelili v grantoch viac než 12 mil. eur,  t.j. až 85% zo sumy svojich výnosov, pritom z viac než z 80% na to používajú pôvodne verejné zdroje (z asignácie).  Podiel grantovania na celkovom nadačnom grantovaní (t.j. za všetky nadácie na Slovensku)  predstavuje za posledné roky zkruba 1/3, inými slovami, viac ako každý tretí grant poskytnutý nadáciou na Slovensku pochádza z firemnej nadácie.

„Uvedomujeme si, že zvýšená verejná kontrola a nároky na transparentnosť sú preto na mieste. Na webe Asociácie prehľadne publikujeme relevantné dáta o grantovej činnosti nielen našich členov, založenie Asociácie je tak ďalším krokom ako odpovedať na tieto nároky“, uviedla členka Predsedníctva Asociácie Martina Nehézová zo spoločnosti SPP.

Činnosť Asociácie firemných nadácií zastrešuje Centrum pre filantropiu spoločne s Nadáciou Pontis, ktoré sú už viac než 10 rokov stabilnou a rešpektovanou súčasťou komunity slovenských mimovládnych organizácii.

Viac informácií na www.asfin.sk

---

Mediálne výstupy:

---

Stratégie.sk

Správy RTVS (Darované dane sa dajú skontrolovať, od 11min. 20sek.)

Diskusia (0reakcií)