Dajme výnimočným zelenú

438682
3.6.2015

Štipendijný program vyhlásený Nadáciou NOVUM v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave už pozná troch úspešných prijímateľov grantu. Sytematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry, tak má svojich prvých adresátov. Ich projekty budú reprezentovať Slovensko.

„Mnohé v živote je rozdelené podľa Gausovej krivky pravdepodobnosti. Väčšina z nás, s našimi danosťami aj slabosťami, sme okolo jej stredu. Sme viac či menej priemerní, len na jej okrajoch stoja tí výnimoční. Mnoho nadácií podporuje práve tých, ktorí sú niečím handicapovaní. Je to príkladná činnosť hodná nasledovania, no skúsme sa pozrieť aj na druhú stranu,“ vysvetľuje leitmotív podpory štipendijného programu Mária Drahošová, predsedníčka Správnej rady Nadácie NOVUM. Podľa jej slov majú výnimoční umelci talent, ktorý treba rozvíjať, a určite si tiež zaslúžia podporu. Potrebujú dostať príležitosť, aby mohli byť v správnom čase na správnom mieste a ešte viac rozvíjať svoje danosti.

Systematická podpora

Cieľom programu 1. ročníka študijného programu pod hlavičkou Nadácie NOVUM je teda systematická podpora vynikajúcich a talentovaných umelcov zo širokého spektra disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podporu, poskytnutú z programu môžu využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu súvisiaceho s dosahovaním tohto cieľa (prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné a pod.).

„Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave stála pri zrode nadácie a kreovaní štipendijného projektu. Je súčasťou jej zámeru participovať na dlhodobej stratégii systematickej podpory vizuálnych umelcov, dizajnérov a architektov, ktorých tvorivý program vykazuje zreteľné známky autentickosti a perspektívu umeleckého vývoja autora. Zároveň je to súčasť jej komunikačnej stratégie v rámci alumni programu VŠVU a posilňovanie kvality a intenzity vzťahu s našimi absolventmi“ hovorí prof. Stanislav Stankoci, rektor VŠVU v Bratislave. 

Kto mohol grant získať

Do programu sa mohli prihlásiť slovenskí vizuálni umelci bez vekového obmedzenia, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba naznačujú, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch samostatných výstav v renomovaných galériách, resp. kultúrnych inštitúciách. Online žiadosť mali žiadatelia poslať do 21.9.2014.

Podmienky vyhlásené nadáciou splnilo 29 z prihlásených umelcov, ktorých v prvom kole hodnotila porota zložená z členov Správnej rady nadácie. „Úroveň predložených prác všetkých hodnotených umelcov bola veľmi vysoká. Na zasadnutiach Správnej rady sme im venovali dlhé a zaujímavé rozhovory,“ konštatuje predsedníčka Správnej rady. Do druhého kola postúpilo osem súťažiacich. Ich portfóliá boli anonymne predložené zahraničným posudzovateľom z Čiech, Maďarska, Talianska a Nemecka. „Zaujímal nás názor renomovaných odborníkov, či sa medzi súťažiacimi nachádzajú takí, ktorí by mohli mať šancu osloviť vnímavé a kritické publikum, resp. takí, ktorí majú v tomto smere potenciál priniesť niečo pôvodné,“ pokračuje Drahošová. Dostali podnetné postrehy a hodnotenia, na základe ktorých vybrali finalistov. „Všetci sú to tvoriví, veľmi vnímaví a sympatickí mladí ľudia, s ktorými sme sa osobne stretli na interview, ale  aj na návštevách v ich ateliéroch. S podporou vyjadrenia ďalších zahraničných expertov sme sa rozhodli oceniť troch umelcov,“ dopĺňa.

Úspešní z úspešných

Traja víťazní umelci sú podporení sumou od 5 do 15 tisíc EUR. Podpora musí byť využitá v súlade so zámerom, formulovaným vo vopred zaslanom motivačnom liste. Zmena plánov podlieha vždy súhlasu správnej rady nadácie. Opakovaná a dlhodobá podpora rovnakých kandidátov je možná v prípade, že v stanovenom termíne preukážu napĺňanie cieľov programu.

Prijímatelia podpory

Mgr. art. Štefan Papčo (15 tisíc Eur)
Mgr. art. Dominik Hlinka (10 tisíc Eur)
Mgr. art. Juraj Sukop (5 tisíc Eur)

„Nadáciu NOVUM vytvorila skupina ľudí, s blízkym vzťahom k vizuálnemu umeniu. Ochotných urobiť niečo pre zdôraznenie jeho významu v slovenskej kultúre a pre jeho etablovanie v európskom kontexte podporením nových programov, hľadania jeho neopakovateľných foriem a nezastupiteľných posolstiev. Teší nás pohľad na originálnu tvorbu a progresívne projekty, ktoré majú charakter umeleckého výskumu alebo výskum prostredníctvom umenia a našou snahou je prispieť k realizácii a propagácií najlepších z nich. Po skúsenostiach z prvého ročníka vidíme, že sme vykročili tou správnou cestou. Sme presvedčení, že podpora, ktorú získali traja mladí výtvarníci, padne na úrodnú pôdu a prinesie radosť všetkým, ktorí sa nechajú zasiahnuť pôsobením umenia,“ uzatvára predsedníčka Správnej rady.

Ďalší umelci, ktorí postúpili do 2. kola

Mgr. art. Matej Fabian, ArtD.
Mgr. art. Patrícia Koyšová
Mgr. art. Lucia Tallová

Zľava Dominik Hlinka, Juraj Sukop, Mária Drahošová, Štefan PapčoZdroj: Novum

Diskusia (0reakcií)