Komisia už vybrala 15 adeptov na ocenenie

V jubilejnom 15. roku svojej činnosti bude Nadácia Orange už po piaty raz udeľovať prestížne ocenenie – Cenu Nadácie Orange. Ocenenie určené pre mimovládne organizácie na Slovensku poputuje laureátom v troch kategóriách – vzdelávanie, sociálna inklúzia a komunitný rozvoj. Novinkou tento rok bude aj Cena pre osobnosť za občiansku angažovanosť. Slávnostné vyhlásenie víťazov Ceny Nadácie Orange bude 23. apríla 2014.

422511
11.4.2014 / md

Cena Nadácie Orange vzbudzuje záujem už piaty rok. Toto prestížne ocenenie udeľuje Nadácia Orange mimovládnym organizáciám za ich spoločenský prínos a dlhodobú snahu prispievať k riešeniu akútnych problémov v spoločnosti. Z celkového počtu 110 predložených nominácií, čo bol najvyšší počet nominovaných organizácií v histórii ocenenia, vybrala odborná hodnotiaca komisia do užšieho výberu celkovo 15 organizácií, ktoré postúpili do druhého kola a boli pozvané na osobnú prezentáciu. Na základe výsledkov následne vyberie komisia 3 laureátov v každej kategórii.

V kategórii Komunitný rozvoj sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2013 nominovaní:

-           Nadácia Horský park z Bratislavy za jej dlhodobú a produktívnu prácu pri vytváraní a kultivovaní širokej komunity, čo považuje za aktuálnu výzvu v súčasnej individualistickej dobe. Poskytuje dôkaz o prospešnosti práce ľudí z tretieho sektora a sile komunity na lokálnej úrovni.
-           Občianske združenie SOSNA z obce Družstevná pri Hornáde, pretože systematicky vstupuje do neprebádaných vôd a to aj za cenu značného rizika. Je priekopníkom nových ciest, nových riešení a alternatívnych trendov, ktoré rezonujú s dobou – či už v oblasti posilnenia miestnej sebestačnosti, v propagácii miestnych bio potravín, zakladaní prírodných a komunitných záhrad, pri realizácii prírodných stavieb a vôbec v oblasti využívania miestnych zdrojov. SOSNA je zároveň lídrom ukazujúcim nové riešenia, ktoré sú sociálne, environmentálne a ekonomicky zodpovedné.
-           Priatelia Zeme SPZ z Košíc za prístup k riešeniu problematiky nakladania s komunálnym odpadom, ktorý je v slovenských podmienkach unikátny a dosahuje výnimočné výsledky. Prináša ľuďom motiváciu, zvyšuje ich aktivitu, záujem o verejné dianie ako i o svoje životné prostredie.
-           Divadelná spoločnosť METEORIT Rumanová prispieva k rozvoju obecného spoločenstva tak, že spoluvytvára dielo, ktoré urobilo výrazné brázdy v ponímaní vzťahu konkrétneho človeka k rozvoju a propagácii svojej lokality. Na základe ich desaťročných iniciatív a prístupu k rozvoju, v práci pokračujú samotní obyvatelia obce.
-           Občianske združenie Ulita z Bratislavy za svoju angažovanosť v komunite, ktorá reaguje na potreby jej obyvateľov a napomáha v zveľaďovaní lokality, ktorá má na verejnosti negatívny obraz. Za aktivity na sídlisku, priebežné sledovanie a vyhodnocovanie potrieb ľudí v komunite, ich zmysluplné zabezpečenie, preberanie zodpovednosti.

V kategórii Sociálna inklúzia sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2013 nominovaní:

-           Agentúra podporných služieb n. o. Žilina za odvahu vstúpiť na neprebádané územie – za cieľavedomosť pri uplatňovaní princípov komunitnej práce (využívanie verejných zdrojov pôsobiacich v okolí), rozvoj partnerstva s užívateľmi služieb, s rodinnými príslušníkmi, s úradníkmi a inými občanmi v komunite. Za ochotu deliť sa o dobré aj zlé skúsenosti doma aj v zahraničí, schopnosť učiť sa spracovávať individuálne plány a realizovať ich v spolupráci s obyvateľmi bytov a podporu obyčajného života neobyčajných ľudí.
-           Člověk v tísni, o. p. s. zo Spišského Podhradia za podporu integrácie občanov z vylúčených rómskych lokalít a snahu otvoriť odbornú diskusiu o tejto téme. Zároveň za ochotu dobrovoľníkov a spolupracovníkov podieľať sa na snahe o sociálnu zmenu, ktorá sa nie vždy stretáva s pochopením zo strany verejnosti.
-           Nezisková organizácia Áno pre život so sídlom v RajeckýchTepliciach za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia. Prevádzkuje bezplatnú Linku pomoci určenú pre všetkých ľudí nachádzajúcich sa v ťažkých krízových situáciách. Organizácia tiež vytvorila nové pracovné miesta pre ťažko zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov.
-           Združenie STORM z Nitry za zmysluplnú prácu zamestnancov tohto združenia, ktorí sa venujú prevencii rizikového správania sa ľudí spôsobujúceho negatívny dopad na život obyvateľov. Združenie bolo zároveň nominované za príkladné sieťovanie nízkoprahových služieb pre širokú škálu cieľových skupín, zavádzanie filozofie harm-reduction do bežného života a praxe v pomáhajúcich profesiách.
-           Nezisková organizácia Centrum Slniečko z Nitry pretože v ňom pracujú ľudia, ktorí často i napriek nepriazni osudu, dlhodobého často aj celospoločenského podceňovania tejto témy, finančného poddimenzovania vydržali, vytvorili komplexný systém pomoci, sú ochotní sa v tejto téme vzdelávať, vždy hľadajú nové alternatívne riešenia predovšetkým v záujme pomoci a ochrany cieľovej skupiny a často nasadzujú aj svoju bezpečnosť v záujme ochrany detí a klientov centra.

V kategórii Vzdelávanie sú na Cenu Nadácie Orange za rok 2013 nominovaní:

-           Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica z Bratislavy za snahu riešiť systémové zmeny v školskom prostredí. Za to, že programy tohto centra učia žiakov na školách myslieť kriticky, hľadať nové cesty a učiť ich odvahe.
-           Nezisková organizácia Voices tak isto z Bratislavy za riešenie skutočných potrieb spoločnosti na Slovensku, inovatívne prístupy, riešenia a poradenstvo organizáciám i jednotlivcom, organizáciu vzdelávacích seminárov, kultúrnych podujatí i konferencií. Ďalej za prípravu a organizáciu stretnutí, seminárov, besied, kurzov, školení, okrúhlych stolov a seminárov s cieľom ochrany ľudských práv a základných slobôd a rozvoja občianskej spoločnosti.
-           EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského z Nitry za dlhodobé a všeobecne prospešné služby, systematické úsilie o pozitívne zmeny v oblasti vzdelávania a sociálnej inklúzie občanov so sluchovým postihnutím a hluchoslepotou. Za vytváranie vízie samostatnosti a nezávislosti takto postihnutých ľudí prostredníctvom vzdelávania.
-           Občianske združenie Stopka so sídlom v Ružomberku za organizáciu vzdelávacích programov s použitím inovatívnych metód, ktorými sa riešia problémy od základu, ovplyvňujú hodnotový rebríček detí i mladých a spájajú rodiny. Za inovatívny prístup v oblasti integrácie, ktorý učí širokú verejnosť pozerať sa na to, aký človek je a čo dokáže a nie na to, či a aké má zdravotné postihnutie. Zároveň za prispievanie k ovplyvňovaniu vzťahu človeka k sebe, k iným a k prostrediu, v ktorom žije.
-           Nezisková organizácia TANDEM z Dunajskej Stredy za skvalitňovanie systému, kultiváciu podmienok na vzdelávanie mimo školského prostredia ako aj motiváciu k získavaniu nových zručností v systéme vzdelávania. Za rozvoj praktických kompetencií mladých ľudí potrebných k úspešnému a šťastnému životu pomocou formálnych i neformálnych metód.

Aj v jubilejnom piatom ročníku Ceny Nadácie Orange za rok 2013 udelí Nadácia ocenenie trom najlepším v každej kategórii. Okrem verejného uznania dlhodobej práce ocenení získajú aj finančnú odmenu, ktorá má posilniť stabilitu a zaistiť pokračovanie ich aktivít a poslania. Nadácia Orange vyčlenila pre víťazné organizácie na 1. mieste odmenu vo výške 8 000 eur. Druhému v poradí bude poskytnutá suma 5 000 eur a organizácii na 3. mieste nadácia venuje  2000 eur.

V tomto roku pripravila nadácia aj novinku pri udeľovaní Ceny Nadácie Orange. Je ňou individuálne ocenenie pre osobnosť za jej občiansku angažovanosť. Toto ocenenie môže hodnotiaca komisia udeliť osobnosti, ktorá svojou činnosťou dlhodobo prispieva k pozitívnej zmene v jednej z troch kategórií činnosti nadácie, alebo prispieva či zásadným spôsobom mení vnímanie širokej verejnosti, médií a ďalších inštitúcií v oblasti, v ktorej pôsobí.

„Ľudia pracujúci v mimovládnych organizáciách si zaslúžia, aby sa o nich verejnosť dozvedela. Sme im dlžní naše uznanie za ich nezištnú prácu, pretože sú inšpiráciou pre všetkých ostatných. Sme presvedčení, že ľudia, ktorým nie je ľahostajný osud a život iných, si zaslúžia byť ocenení,“ uviedla správkyňa Nadácie Orange Andrea Cocherová.

Víťazi ocenenia budú vyhlásení 23. apríla 2014 na slávnostnom gala večere v Café Reduta v Bratislave, a to za prítomnosti zástupcov nominovaných mimovládnych organizácií, členov hodnotiacej komisie, členov Správnej rady a predstaviteľov Nadácie Orange, zástupcov médií a pozvaných hostí. Viac informácií o činnosti na www.nadaciaorange.sk

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)