Nenávratné finančné prostriedky rozdelené

Nadácia Ekopolis spoločne s nadáciou SOCIA a Nadáciou pre deti Slovenska zverejnila zoznam projektov, ktoré získali nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Fondu pre mimovládne organizácie. V témach aktívneho občianstva, ochrany životného prostredia a klimatických zmien a projektov zameraných na deti a mládež bolo podporených 35 projektov v celkovej výške 1 400 926 eur.

421863
29.3.2014 / md

Podporu v oblasti Aktívne občianstvo získalo zo 49 prijatých žiadostí 13 projektov v celkovej výške 659 246 eur.

Proti prúdu

Jedným z projektov, ktoré zaujali výberovú komisiu, bol projekt organizácie Proti prúdu, ktorého cieľom je zvyšovanie zamestnateľnosti ľudí bez domova, najmä dvomi aktivitami – predajom Nota-bene a prácou nosiča batožiny na Hlavnej stanici v Bratislave. Vďaka podpore vo výške 61 642 eur budú riešené rôzne aspekty oboch „prác“ – od tréningov a poradenstva až po pracovno-právne vzťahy. Okrem toho sa projekt zameriava aj na komunikovanie bezdomovectva a šírenie informácií o bezdomovectve, a to prostredníctvom diskusných skupín, advokácie a konferencie.

Druhá lastovička

Ďalší podporený projekt s názvom Druhá lastovička sa zameriava na dlhodobo nezamestnaných a spoločensky vylúčených ľudí v obci Valaská pri Brezne. Zrekonštruovaním priestorov v budove Združenia mladých Rómov a nakúpením potrebného vybavenia práčovne budú vytvorené pracovné miesta, postupne sa tým vybudujú pracovné návyky u ľudí, ktorí majú problém so zamestnateľnosťou a prispeje sa tak k ich sociálnemu začleneniu.

Projekt občianskeho združenia ZADOBE sa tématicky venuje boju proti rasizmu, extrémizmu a hate-speech, a to formou organizovania osvetových podujatí. Na takmer 100 akciách a aktivitách proti týmto negatívnym javom sa zúčastní zhruba 2 000 študentov stredných a vysokých škôl v banskobystrickom kraji. Pôjde o rôzne prednášky, semináre a diskusie, ako aj o aktivity, pri ktorých mladí budú pôsobiť na verejnosť. Súčasťou projektu je okrem iného aj vypracovanie stredoškolských učebných osnov výchovy proti negatívnym javom ako sú rasizmus a extrémizmus.

Študenti po stopách totality

V oblasti Deti a mládež bolo z celkového počtu 67 prijatých žiadostí vybratých 17 projektov, ktoré získali finančnú podporu vo výške 481 551 eur. V prioritnej oblasti Deti, mládež a aktívne občianstvo zaujal projekt Nadácie Milana Šimečku, ktorý bol podporený sumou 41 520 eur. Cieľom projektu Študenti po stopách totality je zachytenie „malých dejín“  prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov do procesu dokumentácie obdobia komunizmu, normalizácie a udalostí Novembra'89. Cieľovou skupinou sú okrem študentov, aj pedagógovia a široká verejnosť.

Ideme ďalej!

V prioritnej oblasti Posilnenie ohrozených skupín detí, mládeže a Rómov získal podporu aj projekt Program podpory vzdelávania: Ideme ďalej! Cieľom projektu organizácie Člověk v tísni je prostredníctvom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených rómskych lokalít rozšírenie ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Pre úspešnosť projektu je potrebná angažovanosť nielen detí a mladých ľudí v ohrození, ale aj ich rodičov, pedagógov a dobrovoľníkov.

Zelená pre enviro participáciu

V oblasti podpory Ochrany životného prostredia a klimatických zmien bolo z 21 projektov vybratých 5 v celkovej výške 260 129 eur. V prioritnej oblasti Účasť verejnosti, zvyšovanie povedomia a aktívne občianstvo získal podporu vo výške 29 925 eur projekt organizácie VIA IURUS. Cieľom projektu s príznačným názvom Zelená pre enviro participáciu je zapojiť čo najviac ľudí do rozhodovania o otázkach životného prostreda, aktívneho používania právnych nástrojov participácie a vytvorenia tlaku na prijatie vytvorenej legislatívy umožňujúcej prístup občanov k súdom.

Losy na Slovensku

V prioritnej oblasti Podpora udržateľného rozvoja bol podporený projekt občianskeho združenia ŽITO. Vďaka spolupráci s nórskou nadáciou Stiftelsen Norsk Hjortesenter - Norwegian Red Deer Center a podpore vo výške 67 598 eur pribudne na Slovensku 6 jedincov losa európskeho. Projekt prispeje k zvýšeniu a ochrane biodiverzity krajiny reštitúciou losa európskeho, ktorý je dôležitým článkom fungovania mokradných ekosystémov. Úlohou nórskeho partnera bude výber a dovoz 6 losov na Slovensko a taktiež aj asistencia pri príprave koncepcie starostlivosti o losa na Slovensku.

Výsledky hodnotenia Žiadostí o nenávratné finančné prostriedky sú zverejnené na webových stránkach www.eeango.sk/aoi www.eeango.sk/aoi.

© 2014 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)