Nominácie na cenu Nadácie Orange za rok 2014

436933
17.4.2015 / md

O prestížnu Cenu Nadácie Orange za rok 2014 sa v troch kategóriách uchádzalo celkovo 101 mimovládnych organizácií, z ktorých do hodnotenia po splnení formálnych kritérií postúpilo 88. Odborné komisie z nich do druhého kola vybrali 15 výnimočných, z ktorých vzídu tohtoroční víťazi ocenenia v kategóriách Vzdelávanie, Komunitný rozvoj a Sociálna inklúzia. Nadácia Orange laureátov predstaví na slávnostnom podujatí už 28. apríla v Bratislave.

Odborné komisie pre jednotlivé kategórie to ani tento rok nemali jednoduché, lebo každá z prihlásených organizácií je svojou prácou a poslaním výnimočná. Spoločné však majú minimálne jedno – menia Slovensko na lepšie miesto pre život. Vytvárajú prijateľnejšie podmienky pre obyvateľov vo svojom okolí, budujú komunitné záhrady, chránené dielne, kultúrne, športové či vzdelávacie centrá, pracujú so sociálne vylúčenými skupinami obyvateľov, rozvíjajú dobrovoľníctvo a filantropiu. Nezištne pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím, so závislosťami aj ľuďom bez domova.

Členovia odbornej komisie starostlivo zvažovali všetky kritériá a v jednotlivých kategóriách sa vzájomne zhodli na výbere 15 mimovládnych organizácií, ktoré posunuli do druhého kola hodnotenia. Ešte tento týždeň budú vybrané organizácie osobne prezentovať svoju činnosť a diskutovať s hodnotiacou komisiou. „Vďaka osobným prezentáciám budú môcť nominované organizácie bližšie predstaviť svoju činnosť a komisia následne zodpovedne rozhodnúť o tohtoročných víťazoch Ceny Nadácie Orange,“ povedala Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

Laureáti ocenenia budú vyhlásení na slávnostnom gala večere 28. apríla 2015 v Moyzesovej sieni v Bratislave. Pre ocenené organizácie je určená aj finančná podpora, a to vo výške 8 000 eur za prvé miesto, 5 000 eur za druhé a 2 000 eur za tretie miesto. Nadácia Orange takto prerozdelí celkovú sumu 45 000 eur na ďalší rozvoj činnosti ocenených.

V tomto roku Nadácia opäť udelí aj Cenu pre osobnosť za občiansku angažovanosť človeku, ktorého činnosť v mimovládnom sektore je dlhodobým prínosom v jednej z troch oblastí a sám v nej zároveň pozitívne ovplyvňuje verejnú mienku.

NOMINÁCIE NA CENU NADÁCIE ORANGE ZA ROK 2014

Kategória VZDELÁVANIE:

Človek v ohrození, o. z.

Hlavným poslaním občianskeho združenia Človek v ohrození je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa snaží prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Školám poskytuje bohatý výber publikácií a metodických príručiek, ktoré pomáhajú mladým ľuďom lepšie pochopiť svet, rozvíjať kritické myslenie, sebavedomie, podporovať účasť na verejnom živote a prispieť k zlepšeniu života iných.

Divadlo Pôtoň, o. z.

Divadlo Pôtoň je nezávislé kultúrne centrum, ktoré je na Slovensku jedinečné vďaka svojmu pôsobisku na periférii – v obci Bátovce. Napriek tomu pravidelne zaznamenáva medzinárodné úspechy a spolupráce. Medzi jeho prioritné činnosti patrí umelecká tvorba sociálne angažovaného umenia a vzdelávanie. Divadlo Pôtoň spolupracuje najmä s komunitami študentov, Rómov a obyvateľmi okolitých regiónov.

Indícia, n. o.

Nezisková organizácia Indícia sa snaží prispievať k tvorbe kvalitného výchovno-vzdelávacieho systému, ktorý účinne pripravuje mladých ľudí na uplatnenie sa v reálnom živote. Ich cieľom je prinášať kreatívne nápady v oblasti vzdelávania, ktoré dopomôžu k zlepšeniu kvality výučby. Indícia, n. o. pravidelne organizuje konferencie, prevádzkuje kluby inovatívnych učiteľov a škôl, prináša a pomáha šíriť konkrétne inovácie.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz, o. z.

Občianske združenie INESS systematicky vzdeláva študentov, učiteľov, novinárov, politikov, ale aj všeobecnú verejnosť v oblasti fungovania verejných financií, ekonomických princípov a štátnych zásahov na život ľudí. Ako jediná inštitúcia na Slovensku má vypracované nástroje a metodiku na prezentovanie problémov verejných financií rôznym cieľovým skupinám – od členov vlády až po rómskych študentov.

KASPIAN, o. z.

Občianske združenie KASPIAN sa stalo priekopníkom nízkoprahových programov pre deti a mládež na Slovensku. Venuje sa neformálnemu vzdelávaniu cez participatívne aktivity detí. Vzdeláva pracovníkov a je praxovým pracoviskom pre študentov vysokých škôl. Pravidelne realizuje akreditované vzdelávanie – Abeceda nízkoprahových programov pre deti a mládež. Na vzdelávacích aktivitách spolupracuje so slovenskými aj zahraničnými partnermi.

 

Kategória KOMUNITNÝ ROZVOJ:

Mládež ulice, o. z.

Občianske združenie Mládež ulice sa venuje práci v komunitách a s komunitami. Spočiatku svoju prácu uplatňovalo v sociálne vylúčenej lokalite v Petržalke a v súčasnosti aplikuje princípy participatívneho zapájania najmä mladých obyvateľov aj v bratislavskej Rači.

Nástupište 1-12, o. z.

Občianske združenie Nástupište 1-12 sa vo svojej činnosti zameriava na tvorbu a realizáciu projektov predovšetkým v oblastiach umenia, kultúry, neformálneho vzdelávania, aktívneho občianstva a rozvoja komunít. Svojimi aktivitami sleduje zámer celkového pozdvihnutia kvality života obyvateľov regiónu, pričom ako nástroje regionálneho rozvoja využíva súčasnú kultúru a umenie. Vďaka tomu jeho činnosť presahuje hranice regiónu a umožňuje mu venovať sa nielen rozvoju komunity (a sub-komunít) obyvateľov mesta a priľahlého regiónu, ale i ďalších fyzických, virtuálnych či iných zaujímavých komunít.

Priatelia trstenskej prírody, o. z.

Členovia Občianskeho združenia Priatelia trstenskej prírody začali revitalizovať prírodu, prostredie, v ktorom žijú a po čase zistili, že revitalizujú aj samých seba a svoje okolie. Trstenčania sa po vyše dvadsiatich rokoch znova dali dokopy a pokračujú v tom, čo pre ich obec robili ako mladí. Ich motiváciou je úcta k predkom za to, akú obec pre nich vybudovali a pocit zodpovednosti za to, akú obec prenechajú svojim potomkom.

Svatobor, o. z.

Občianske združenie Svatobor zameriava svoju činnosť na vytváranie priestoru pre rozhovor a spoluprácu rómskych a nerómskych komunít hlavne v Hanušovciach nad Topľou a tiež v obci Rudlov. Sú jedinou iniciatívou na Slovensku, ktorá dlhodobo podporuje rozvoj záhradníckych aktivít ľudí z osád. Ekozáhrady (na mieste bývalých divokých skládok odpadu), ktoré spolu s Rómami a nerómskymi dobrovoľníkmi vytvorili, predstavujú miesta pre terapiu, oddych a rozmanité spoločenské podujatia.

TRIPTYCH, o. z.

Občianske združenie TRIPTYCH vytvorilo verejný priestor Hidepark v Nitre, v rámci ktorého poskytuje priestor pre sebarealizáciu viacerých komunít. Nadšenci športu – parkouristi, skateboardisti, snowboardisti a lukostrelci môžu využívať vlastné športoviská. TRIPTYCH zároveň poskytuje priestor, asistenciu a odbornú pomoc hudobníkom, výtvarníkom a malým divadlám.

 

Kategória SOCIÁLNA INKLÚZIA:

Liga za ľudské práva, o. z.

Občianske združenie Liga za ľudské práva vzniklo z iniciatívy právnikov so záujmom o azylové právo a pomoc utečencom. Postupne svoju činnosť rozšírili na široké spektrum aktivít komplexne pokrývajúcich azylovú a migračnú politiku SR, a to: bezplatné právne poradenstvo cudzincom, sledovanie a monitorovanie migračnej a integračnej politiky krajiny, príprava rôznych strategických materiálov, spájanie aktérov v oblasti migrácie a integrácie a vzdelávanie v azylovom práve.

Proti prúdu, o. z.

Občianske združenie Proti prúdu už trinásť rokov tvorí inovatívne projekty, ktoré prinášajú riešenia pre ľudí bez domova a zapájajú do riešenia bezdomovectva majoritnú komunitu. Sú realizátorom projektov akými sú Pouličný časopis, Streetwork či projekty zamestnávania a oddlžovania, akým je napríklad posledný projekt Nosiči batožín a mnohých ďalších. Ich známy pouličný časopis Nota bene dáva prácu a šancu na dôstojný príjem 350 ľuďom bez domova v 17 mestách Slovenska.

Prima, o.z.

Občianske združenie Prima združuje mladých profesionálov pracujúcich v oblasti harm reduction. Terénna sociálna práca združenia Prima sa zameriava na aktívnych užívateľov drog, ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise a mladých ľudí bez domova. Jednou z dôležitých aktivít združenia smerom ku klientom je poskytovanie právneho a zdravotného poradenstva priamo na ulici.

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, o. z.

Únia pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizuje široké spektrum aktivít a služieb pre túto znevýhodnenú skupinu ľudí. Všetky aktivity smerujú k inklúzii ľudí so zrakovým postihnutím a k ich prijatiu spoločnosťou. Občianske združenie sa snaží systemizovať realizáciu preventívnych screeningových vyšetrení zraku a zrakových funkcií u detí predškolského veku.

Združenie pre duševné zdravie – INTEGRA, o. z.

Impulzom k založeniu občianskeho združenia INTEGRA bola absencia služieb v komunite pre pacientov odchádzajúcich z psychiatrickej nemocnice. V súčasnosti je INTEGRA poskytovateľom sociálnych a zdravotných služieb. Okrem nich realizuje mnoho ďalších aktivít za účelom zlepšenia kvality života ľudí s problémami duševného zdravia, odbúravania stigmy a predsudkov voči týmto ľuďom. Systematicky od roku 2005 sa venuje aj prevencii duševného zdravia, a to realizáciou preventívno-podporného programu o duševnom zdraví na školách.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)