Podpora základných škôl

437912
13.5.2015 / md

Žiaci na druhom stupni základných škôl dostanú do konca školského roka pomôcky, ktoré im oživia hodiny biológie, fyziky či chémie. Potrebné vybavenie zabezpečí národný projekt „Podpora polytechnickej výchovy na základných školách“, nadväzujúci na predchádzajúci projekt, v rámci ktorého už bolo zariadených učebnými pomôckami 49 pilotných základných škôl.

Do odborných učební pribudnú zbierky nerastov a hornín, makety orgánov človeka, mikroskopy aj s preparátmi či edukačné sady zamerané na magnetizmus, termodynamiku či optiku. Modernú formu vzdelávania zabezpečia aj laboratórne váhy, chemikálie či obrábacie stroje na drevo a kov.Do projektu bude zapojených 161 základných škôl zo siedmich samosprávnych krajov a 16 základných škôl z Bratislavského kraja. Pracovná skupina odborníkov z radov učiteľov vypracuje Metodologický manuál pre každý z predmetov.Vybraní učitelia vycestujú v septembri do výskumného centra vo švajčiarskom CERN-e. Táto skúsenosť by mala byť pre nich motiváciou, ako žiakom priblížiť potrebu vzdelávania sa v technických smeroch a ponietiť v nich správne rozhodnutia ohľadom ďalšieho štúdia.Na realizácii projektu sa podieľa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania a spolufinancovaný je z eurofondov za takmer 17 miliónov eur.

© 2015 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)