Projekty

Stredné školy

Projekty spoločenskej zodpovednosti stredných škôl môžete prihlasovať na www.csr.sk

  Donor Anotácia Výška podpory
Podpora škôl Celý projekt Kros s.r.o. Rozsiahly projekt, ktorým spoločnosť KROS a.s. pomáha stredným a vysokým školám pri výučbe účtovníctva, miezd, ekonomickej aj stavebnej problematiky. V rámci projektu Podpora škôl získa každá škola bezplatne veľa benefitov - školské verzie ekonomických a stavebných programov, príručky, konzultácie alebo HOTLINE (telefonické poradenstvo). Pre pedagógov sú každý rok realizované bezplatné semináre, pre študentov pravidelne aktualizujeme učebné materiály, zbierku riešených príkladov a ďalšie aktivity. Študentom každý rok bezplatne distribuujeme vyše 3000 certifikátov pri úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky. V rámci projektu organizujeme celoštátnu súťaž v účtovníctve Mladý účtovník a tiež v rozpočtovaní Mladý rozpočtár. Priama finančná podpora: 24 000 €, vecná hodnota programov a poradenstva: 8 500 000 EUR
Cena Slovak Telekom Celý projekt Slovak Telekom a.s. Moderné vyučovanie sa bez internetu nezaobíde. Cieľom súťaže je odmeniť pedagógov využívajúcich moderné technológie vo vyučovaní. Pedagógovia môžu prihlásiť projekt, v ktorom opíšu, ako pri vyučovaní využívajú napríklad notebook, kameru, fotoaparát, projektor, interaktívne tabule, rôzne internetové nástroje či iné technológie. Všetky prihlásené práce sú súčasťou virtuálnej knižnice na web stránke súťaže, ktorú pedagógovia využívajú ako zdroj kreatívneho a moderného vyučovania. 53 988 EUR
Školy pre budúcnosť Celý projekt Nadácia Orange Dlhodobým zámerom grantového programu Školy pre budúcnosť je podporovať inovatívnych učiteľov v ich snahe zmeniť zaužívané spôsoby výučby a podporiť ich pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vzdelávacích trendov. 150 000 EUR
Šanca pre talenty Celý projekt Nadácia Orange Grantový program Šanca pre talenty je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať vo vybranej oblasti. Podmienkou programu je splnenie formálnych kritérií a preukázanie výnimočnosti a talentu dosiahnutými výsledkami, ktoré študent popíše v motivačnom liste (prípadne v referenciách). Financie môžu byť určené napr. na študijné pobyty, výskumné pobyty, účasť na študentských vedeckých konferenciách, seminároch, súťažiach, olympiádach, odborné výcviky, kurzy, stáže, realizáciu vlastných projektov. 40 000 EUR
Štipendium pre znevýhodnených Celý projekt Nadácia Orange Grantový program Štipendium pre znevýhodnených je určený študentom stredných a vysokých škôl, ktorí majú ťažké zdravotné postihnutie a sú znevýhodnení oproti svojim zdravým rovesníkom. Program chce študentom pomôcť prekonávať prekážky a umožniť im študovať na strednej či vysokej škole podľa svojho výberu. 35 000 EUR
Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Celý projekt Nadácia Orange Grantový program pre mimovládne a miestne organizácie, ktoré realizujú projekty zamerané na niektoré z týchto cieľov: Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese, Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov, Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov, Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou, Realizácia aktivít a spolupráca so školami v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia a v oblasti ľudských práv, Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok. Program podporuje rôzne aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajú k premene tradičnej školy na školu modernú. 40 000 EUR
Tekutinové mechanizmy Celý projekt Sauer-Danfoss a.s., Považská Bystrica Projekt Tekutinové mechanizmy podporuje dlhodobý zámer vybudovať partnerstvo s regionálnym školstvom a vychovať budúcu generáciu odborníkov v oblasti hydrauliky. Vyučovanie voliteľného predmetu rozbehla spoločnosť v roku 2007 najskôr na Strednej priemyselnej škole v Považskej Bystrici, neskôr sa k projektu pridala aj Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom. Úzka spolupráca firmy so školami umožnila úspešne prepojiť teóriu s praxou a vytvoriť predpoklady pre rozšírenie projektu o ďalšie medzipredmetové vzťahy, hlavne vyučovanie hydrauliky s matematikou, fyzikou a anglickým jazykom. Projekt Tekutinové mechanizmy bol viacnásobne ocenený. 32 000 EUR
Myslím ekonomicky Celý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne Hlavnou metódou učenia je v tomto projekte diskusia. Projekt iniciuje realizáciu pravidelných diskusných klubov. Jednotlivé stretnutia diskusných klubov sú orientované ekonomickými témami. Študenti si prostredníctvom diskusií, diskusných hier, analýzy a interpretácie textov prakticky znázorňujú obsah základných ekonomických pojmov. Vzdelávacia aktivita pre učiteľov je akreditovaná MŠ SR. 80 000,-EUR
Zelená škola Celý projekt VSE a.s.; Veolia voda; HSBC Bank Najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Jedinečná metodika vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu reálnych problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“ je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Zapojiť sa do programu školám odporúča aj Ministerstvo školstva SR v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov. Web 35 000 EUR(suma pre rok 2010), Exkluzívnym partnerom programu Zelená škola je Veolia Voda - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., generálnym partnerom Východoslovenská energetika, a.s. a partnerom HSBC Bank - pobočka zahraničnej banky.
Internetová stránka o šetrení energie pre školy Celý projekt VSE a.s. V roku 2008 spustila VSE a.s. samostatnú sekciu pre školy – pre učiteľov aj pre žiakov – na stránke ktorá prináša informácie o možnostiach efektívneho využívania energie Neuvedené
Súťaž pre školy na Facebooku Celý projekt VSE a.s. Žiaci v rámci súťaže zasielali fotografie a videá na tému „šetríme energiu“.Cieľom bolo podnietiť žiakov, aby hľadali možnosti efektívneho využívania energie vo svojom okolí. O najlepšej fotografii rozhodla verejnosť hlasovaním na facebooku. Školy, z ktorých sa zapojilo najviac žiakov, mali možnosť vyhrať 1 000 eur (3. miesto), 1 500 eur (2.miesto) a 2 000 eur (1. miesto) na nákup učebných pomôcok. Neuvedené
Cvičná firma In Energy Celý projekt VSE a.s. Ide o projekt, ktorý je súčasťou učebných osnov mnohých stredných škôl ekonomického zamerania. VSE podporuje už ôsmy rok cvičnú firmu In Energy pri Obchodnej akadémii Watsonova v Košiciach. In Energy fiktívne nakupuje a predáva elektrinu iným cvičným firmám. Cieľom VSE je priblížiť študentom ekonomickú prax a pomôcť škole pripraviť študentov na prípadné podnikanie po ukončení štúdia. Na Medzinárodnom veľtrhu CF v Bratislave v novembri 2010 sa In Energy stala 2. najlepšou cvičnou firmou veľtrhu spomedzi 80 zúčastnených cvičných firiem. Prepojenie cvičných firiem na reálne firmy je zriedkavé. Neuvedené
Vedomostný test pre stredoškolákov Celý projekt VSE a.s. VSE pripravuje a organizuje súťaž pre stredoškolákov, ktorá slúži na preverenie vedomostí študentov formou vedomostného testu a skúšky praktických zručností. Súťaž je zameraná na elektrotechniku a energetiku. Neuvedené
Tímová súťaž pre stredoškolákov Celý projekt VSE a.s. VSE pripravuje a organizuje súťaž pre stredoškolákov. Súťaž slúži na zatraktívnenie sektoru energetiky. Študenti v súťažných tímoch pripravujú funkčné modely podľa zadania pre daný ročník súťaže. V aktuálnom ročníku študenti riešia problematiku elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektromobily. Neuvedené
Cvičné pole Celý projekt VSE a.s. VSE vybudovalo tzv. cvičné pole na našej partnerskej škole SOŠE v Poprade – Matejovciach. Toto cvičné pole má pomôcť pri skvalitnení praktickej výučby na partnerských stredných školách. Cvičné pole kopíruje naše elektrické siete a študenti si tam môžu vyskúšať základné práce, ktoré vykonávajú naši elektromontéri. Cvičné pole bolo skolaudované v júni 2010. Neuvedené
Cisco Networking Academy Celý projekt Cisco Systems Slovakia Sieťový akademický program Cisco (Networking Academy, NetAcad, Web) je najväčší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete. Od svojho vzniku v roku 1997 získal aj na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí. Program sa stal za 11 rokov svojho pôsobenia v Slovenskej republike najvýznamnejšou vzdelávacou iniciatívou v oblasti odborného špecializovaného vzdelávania, ktorá vznikla na základe spolupráce verejných a privátnych inštitúcií. Na Slovensku bol v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva vybudovaný stabilný vzdelávací systém, sieť vzdelávacích inštitúcií – stredných a vysokých škôl, ktorý má vynikajúce výsledky a ktorý si získal aj medzinárodné uznanie. Slovensko patrí v príprave sieťových špecialistov medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle. 1 000 000 EUR. Slovenská sporiteľňa, a.s. (v rokoch 2002 až 2008 bola významným sponzorom programu, ako Generálny partner programu). Partnerský EKOSYSTEM: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (spolupráca na základe Memoranda o spolupráci), Avnet, Siemens, Adecco Group, AlefNula, AmiTel, elfa, s.r.o., DITEC, GTEC, Slovanet, Kosice IT Valley association, Americká obchodná a priemyselná komora v SR, ITAS, PC REVUE/INFOVARE. Od roku 1999 do roku 2009 prostredníctvom partnerského EKOSYSTÉMU získal program v rámci rôznych foriem podpory viac ako 1 000 000 eur.
Podpora prepojenia teórie s praxou na SPŠ Strojníckej v Košiciach Celý projekt GETRAG FORD Transmissions Slovakia V roku 2007 bolo na SPŠS otvorené Školiace a tréningové centrum. Centrum využívajú študenti strednej školy, zamestnanci našej spoločnosti, používalo sa tiež na rekvalifikačné kurzy. Spoločnosť poskytla SPŠ Strojníckej moderný, počítačovo riadený stroj typu DMG NEF 400, ktorý slúži na presné, počítačom riadené opracovanie súčiastok. Každoročne SPŠ podporujeme finančne pri ich účasti na vzdelávacom fóre ProEduco. Študenti 2. – 3. ročníka u nás každoročne absolvujú dvojtýždňovú odbornú prax. 110 000 EUR
Spoločne podporujeme a rozvíjame inovácie a kreativitu vo vzdelávaní Celý projekt Hewlett-Packard Slovakia s.r.o. Projekt podporuje rozvoj inovatívneho a zážitkového vzdelávania študentov stredných škôl a ich učiteľov. Hlavnými témami projektu sú etika v podnikaní, CSR, podpora inovatívneho myslenia a firemné dobrovoľníctvo. Súčasťou projektu sú: HP Responsible Business Award - súťaž študentských firiem o cenu za zodpovedné podnikanie; Globálny etický program - Etika v podnikaní; HP Responsible Business kvíz; Innovation Camp. 65 000 EUR
Partneri vo vzdelávaní Celý projekt Microsoft Slovakia Cieľom tejto iniciatívy, ktorá prebieha v 113 krajinach sveta, je zvyšovanie prístupu k technológiam a ich efektívnemu využívaniu vo vyučbe. Iniciatíva sa sa sústreďuje na tri kľúčové oblasti: Moderných učiteľov, Moderné školy a Moderných študentov. Projekt Moderné školy poskytuje školám zdroje, školenia, odborné poznatky a projektové plány využitia technológií. Projekt Moderní žiaci umožňuje žiakom používať IKT pri učení sa a vykonávaní školských povinností. Projekt Moderní učitelia poskytuje učiteľom nástroje, fóra a učebné materiály, ktoré budujú internetové komunity z praxe. 153 000 EUR v roku 2010. Od roku 2004 investovala spoločnosť Microsoft do realizácie aktivít v tomto projekte viac než 1 MIL EUR. Aktivity iniciatívy sa nefinancujú z 2% asignácie dane. Všetky finančné prostriedky pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť venuje v rámci balíka vyčleneného na iniciatívu celosvetovo.
Rekonštrukcia osvetlenia Celý projekt Philips Slovakia Rekonštrukcia osvetlenia telocvične a hlavnej chodby. 7 461 EUR
Škola, ktorej to myslí Celý projekt Slovnaft Cieľom je dosiahnuť systémové zmeny vo vzdelávacom procese. Program je akreditovaný MŠ SR, pričom sa nezameriava na zmenu obsahu vyučovania, ale na zmenu vyučovacích metód. Zavádza do škôl inovačné vyučovacie metódy zamerané na podporu samostatného, kreatívneho a kritického myslenia žiakov. Škola, ktorej to myslí je spoločným projektom Stredoeurópskej nadácie (CEF), spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Neuvedené
Poznaj svoje peniaze Celý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne Impulzom na vytvorenie tohto projektu bola potreba venovať sa nedostatočnému finančnému vzdelávaniu na Slovensku, zvlášť v oblasti manažmentu osobných financií. Projekt sa na stredných školách realizuje prostredníctvom predmetu „Manažment osobných financií“ (oficiálne schválený Ministerstvom školstva SR) alebo je ponúkaný ako záujmový krúžok. V rámci projektu bol vytvorený moderný vzdelávací e-learningový program. 47 335 EUR Nadácia SLSP vstúpila do projektu v roku 2010
Najlepší nápad Celý projekt ZSE a.s. Projekt ponúka mladým ľuďom príležitosť zrealizovať vlastný podnikateľský nápad. Iniciatíva spája študentov - budúcich perspektívnych podnikateľov so súčasnými úspešnými podnikateľmi. Rozhodnutie zamerať sa na túto cieľovú skupinu vychádza z dlhodobej potreby prípravy a výchovy nástupcov na pozície technických útvarov v našej spoločnosti a zároveň budovania mena ZSE ako atraktívneho zamestnávateľa. Projekt je spoluorganizovaný s Uni2010 a ŠIOV. 10 250 EUR
Vzdelávaním k úspechu Celý projekt Nadácia Slovenskej sporiteľne Nadstavbový štipendijný program, ktorý bol založený v roku 1995 pre motiváciu a podporu vzdelávania študentov z detských domovov. Formou pravidelného mesačného štipendia vo výške 33,20 € a 66,39 € a mimoriadne 100,-€ podporuje študentov z detských domovov a náhradných rodín, ktorí sa rozhodli zapojiť do rozvojových aktivít pre svojich mladších kamarátov, či už na regionálnej alebo celoslovenskej úrovni. 54 104 EUR Slovenská sporiteľňa (a neskôr Nadácia Slovenskej sporiteľne) vstúpila do projektu v roku 2008.
Kia Innovation Award Celý projekt Kia Motors Slovakia Študenti stredných odborných škôl zo žilinského a trenčianskeho regiónu vypracovali projekty zamerané na automobilovú tématiku. Komisia vybrala 7 najlepších projektov. Riešitelia týchto projektov prezentovali svoje práce na študentskej konferencii priamo v závode KIA. Zástupcovia zúčastnených škôl vybrali 3 najlepšie projekty, ktoré získali pre školu finančný grant na nákup vzdelávacích pomôcok. Študenti boli odmenení hodnotnými vecnými cenami. 20 049 EUR
Technická olympiáda 3V Celý projekt ABB Súťažne orientovaný projekt, venovaný šikovným žiakom základných aj stredných škôl s cieľom podporovať ich schopnosti technicky myslieť a pracovať. ABB sa zameralo na žiakov, ktorí uspeli s projektami robotiky ABB. 150 EUR
Konferencia Robotics in Education Celý projekt ABB Medzinárodná konferencia pre pedaógov s cieľom podporiť vzdelávanie v oblasti robotiky. 500 EUR
Planéta vedomostí - vzorové školy Celý projekt Agemsoft a.s. Cieľom projektu Vzorové školy Planéta vedomostí je podporovať moderné metódy vyučovania a zavádzanie vzdelávacích technológií do škôl. Digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí je na vzorových školách súčasťou každodennej výučby. Ostatné školy sa môžu prísť pozrieť, ako s Planétou vedomostí pracujú učitelia a žiaci alebo si vypočuť ich skúsenosti a názory, navštíviť otvorené hodiny a stretnutia učiteľov, ktoré vzorové školy realizujú. Neuvedené
Podpora inovácií vo vzdelaní Celý projekt Slovak Telekom a.s. Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. Hlavným zámerom grantového programu je priniesť do vzdelávacích procesov moderné formy výučby, zvyšujúce digitálnu gramotnosť a zavádzajúce používanie informačno-komunikačných technológií ako bežnú súčasť vzdelávania. V roku 2010: 40 000 EUR Celková suma: 546 945 EUR
Reading companion Celý projekt IBM Slovensko s.r.o. Reading Companion je grantový program určený pre školy a neziskové organizácie slúžiaci na výuku a zdokonaľovanie výslovnosti v anglickom jazyku Neuvedené
Olympiáda Mladý účtovník Celý projekt Kros a.s. Olympiáda Mladý účtovník je celoštátna súťaž pre študentov stredných škôl a obchodných akadémií v účtovníctve. Jej cieľom je zvyšovanie prestíže účtovníctva ako odborného predmetu a zároveň motivácia študentov pri štúdiu účtovnej problematiky. 7000 Eur Od roku 1997 spolu viac než 100 000 Eur.
Technik energetických zariadení budov Celý projekt SPP a.s. EkoFond inicioval a podporil v roku 2009 vznik nového študijného odboru pre stredné odborné školy: technik energetických zariadení budov, ktorý bol akreditovaný MŠ SR a je experimentálne overovaný na troch pilotných školách (SOŠE Trnava, SOŠS Banská Bystrica, SOŠT Prešov) pod záštitou ŠIOV, ktoré končí v roku 2013. Je jediným študijným odborom na Slovensku, ktorý sa zaoberá najrozšírenejšímií formami energie využívanými v domácnostiach a MaSP. O absolventov je veľký záujem. V rámci projektu sa na pilotných školách budujú dielne pre praktické vyučovanie, ktoré sú vybavené najmodernejšími zariadeniami, pripravujú sa učebnice a školia sa učitelia a majstri tohto nového študijného predmetu. 756 931 EUR Projekt finančne podporuje: Vybudovanie 3 dielní v 3 SOŠ v celkovej sume 642 731 EUR Školenie učiteľov a majstrov SOŠ v celkovej sume 35.000 EUR Príprava učebníc pre nový študijný odbor v sume 79.200 EUR
Modrá škola Celý projekt BVS a.s. Dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zameraný na deti a mládež s cieľom šíriť osvetu o vode. Témami programu sú: význam vody pre človeka, správny pitný režim, hodnota a cena vody, ochrana vodných zdrojov, vodárenské činnosti (ako sa voda dostane do domácnosti, ako sa odvedie a čistí), história vodárenstva a podobne. Aktivity MODREJ ŠKOLY sú určené pre školy nachádzajúce sa na území obchodného pôsobenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS): Bratislava, okresy Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava. 139 983 Eur
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov – školské budovy Celý projekt SPP a.s. Grantový program vyhlásený EkoFondom s cieľom podporiť úspory energie v budovách škôl a školských zariadení prostredníctvom poskytovania nenávratných finančných príspevkov na zateplenie obvodových stien, výmenu okien a vyregulovanie tepelnej sústavy. 363 777 Eur
Podpora rozvoja využitia alternatívneho motorového paliva CNG Celý projekt SPP a.s. Grantový program vyhlásený EkoFondom s cieľom zvýšiť využitie CNG na pohon vozidiel prostredníctvom poskytovania nenávratných finančných príspevkov na nákup vozidiel s pohonom na CNG. 12 168 Eur
Vyhľadávanie talentov v matematike a podpora ich výchovy Celý projekt APVV Hlavným cieľom je obnoviť prácu záujmových krúžkov z matematiky na stredných školách. Zvýšenú pozornosť venovať výchove matematickej špičky. 126390,-EUR