Projekty

  Donor Anotácia Výška podpory
Štipendium pre znevýhodnených Celý projekt Nadácia Orange Grantový program Šanca pre talenty je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať vo vybranej oblasti. Program im chce napomôcť k osobnostnému, odbornému rastu a rozvoju ich nadania. Osobitne vítané sú projekty študentiek odborov zameraných na IT. Podmienkou programu je splnenie formálnych kritérií a preukázanie výnimočnosti a talentu dosiahnutými výsledkami, ktoré študent popíše v motivačnom liste (prípadne v referenciách). Financie môžu byť určené napr. na študijné pobyty, výskumné pobyty, účasť na študentských vedeckých konferenciách, seminároch, súťažiach, olympiádach, odborné výcviky, kurzy, stáže, realizáciu vlastných projektov. 35 000 EUR
Šanca pre talenty Celý projekt Nadácia Orange Grantový program Šanca pre talenty je zameraný na podporu talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, ktorí dosahujú v rámci svojho štúdia vynikajúce výsledky a chcú napredovať vo vybranej oblasti. Program im chce napomôcť k osobnostnému, odbornému rastu a rozvoju ich nadania. Osobitne vítané sú projekty študentiek odborov zameraných na IT. Podmienkou programu je splnenie formálnych kritérií a preukázanie výnimočnosti a talentu dosiahnutými výsledkami, ktoré študent popíše v motivačnom liste (prípadne v referenciách). Financie môžu byť určené napr. na študijné pobyty, výskumné pobyty, účasť na študentských vedeckých konferenciách, seminároch, súťažiach, olympiádach, odborné výcviky, kurzy, stáže, realizáciu vlastných projektov. V roku 2010: 40 000 EUR
Global Management Challenge Celý projekt Na projekte spolupracujú viacerí partneri, ktorí sa každoročne menia. Global Management Challenge (GMC) je medzinárodná manažérska súťaž, založená na biznis simulácii v oblasti strategického riadenia firiem, organizovaná spoločnosťou R.I. Consultancy Services, ktorej sa môžu zúčastniť tak študentské ako aj zamestnanecké tímy. Prostredníctvom tohto projektu majú účastníci možnosť stať sa top manažmentom modelovej výrobnej firmy a prijímať rozhodnutia v piatich strategických oblastiach (ľudské zdroje, obchod a marketing, financie, logistika a výskum a vývoj). Jedná sa teda o komplexnú súťaž, v ktorej účastníci rozhodujú o 66 parametroch, ktoré následne zadávajú on-line na týždennej báze. Vychádzajúc z histórie firmy, kedy majú účastníci k dispozícií päť štvrťročných finančných výkazov, zadávajú svoje rozhodnutia v oblasti riadenia a stratégie. Reálnosť samotnej simulácie podčiarkuje fakt, že na každé rozhodnutie vplýva aj činnosť konkurencie. Súťaž GMC sprostredkováva predovšetkým kontakt študentov a spoločností, čo prináša výhody pre oboch zúčastnených. Na jednej strane sú motivovaní študenti, ktorí majú záujem rozvíjať sa nie len prostredníctvom simulácie, ale aj pomocou kontaktu s partnerskou spoločnosťou. S tým predovšetkým súvisí aj možnosť prezentácie spoločnosti a zároveň šírenie dobrého mena medzi budúcimi absolventmi. Na projekte GMC spolupracujeme s viacerými partnermi v troch základných úrovniach: Generálny partner - 20 000 EUR/rok, Hlavný partner - 10 000 EUR/rok, Patrón - 1 000 EUR za tím
Telekom Day Celý projekt Slovak Telekom Odborná študentská konferencia Telekom Day je určená pre študentov 4. a 5. ročníka technických univerzít, ktorí majú možnosť spoznať najnovšie trendy a vízie v oblasti telekomunikácií priamo od expertov spoločnosti a vypočuť si prednášky zamerané na technológie a aplikácie, ktoré operátor využíva. Jednou z častí konferencie je aj riešenie prípadových štúdií z praxe. Významnou časťou konferencie býva aj stretnutie predstaviteľov akademickej obce, rektorov, dekanov a pedagógov z technických univerzít s riadiacimi pracovníkmi spoločnosti Slovak Telekom. Neuvedené
VSE Fellows Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Program VSE Fellows je štipendijný a rozvojový program, ktorý je určený pre študentov 2. stupňa inžinierskeho štúdia na FEI TU Košice. Účastníci programu sú okrem finančného príspevku podporovaní v odbornom a osobnostnom rozvoji formou tréningov, praxe, exkurzií či jazykového vzdelávania. Jeho absolventi zároveň získajú možnosť pracovať v skupine VSE po ukončení štúdia. Neuvedené
Cisco Networking Academy Celý projekt Cisco Systems Slovakia Sieťový akademický program Cisco (Networking Academy, NetAcad, Web) je dnes najväčší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, ktorý od svojho vzniku v roku 1997 získal aj na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania a z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií a sietí má svoje nezastupiteľné miesto. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj globálnej vzdelávacej iniciatívy na Slovensku a snaha riešiť problém nedostatku špecialistov, ktorí majú know-how potrebné na projektovanie, realizáciu a údržbu komunikačných infraštruktúr. Je príspevkom k rozvoju veľmi potrebných technologických schopností budúcej generácie odborníkov tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie. Program sa stal za 11 rokov svojho pôsobenia v Slovenskej republike najvýznamnejšou vzdelávacou iniciatívou v oblasti odborného špecializovaného vzdelávania, ktorá vznikla na základe spolupráce verejných a privátnych inštitúcií. Na Slovensku bol v úzkej spolupráci s Ministerstvom školstva vybudovaný stabilný vzdelávací systém, sieť vzdelávacích inštitúcií – stredných a vysokých škôl, ktorý má vynikajúce výsledky a ktorý si získal aj medzinárodné uznanie. Slovensko patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovni. 1 000 000 EUR Od roku 1999 do roku 2009 prostredníctvom partnerského EKOSYSTÉMU získal program v rámci rôznych foriem podpory viac ako 1 000 000 eur. Slovenská sporiteľňa, a.s. (v rokoch 2002 až 2008 bola významným sponzorom programu, ako Generálny partner programu) Partnerský EKOSYSTEM: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (spolupráca na základe Memoranda o spolupráci), Avnet, Siemens, Adecco Group, AlefNula, AmiTel, elfa, s.r.o., DITEC, GTEC, Slovanet, Kosice IT Valley association, Americká obchodná a priemyselná komora v SR, ITAS, PC REVUE/INFOVARE
Program dlhodobých odborných stáží Celý projekt Slovak Telekom Program dlhodobých odborných stáží pre študentov vysokých škôl ponúka 6 až 12 mesačnú stáž a prináša motivovaným študentom možnosť pracovať na reálnych projektoch a úlohách v oblasti ich zamerania. Vďaka stáži už počas štúdia získajú študenti jedinečné skúsenosti z prostredia najväčšieho multimediálneho operátora. Neuvedené
Absolventský rozvojový program Celý projekt SPP a.s. Absolventský rozvojový program je rozvojový (trainee) program hlavnej skupiny SPP určený študentom posledného ročníka vysokých škôl a absolventom vysokých škôl do 2 rokov od ukončenia štúdia, teda absolventom bez praxe alebo len s prvými pracovnými skúsenosťami, avšak s vysokým potenciálom a ambíciou ďalej sa rozvíjať. Program umožňuje získať praktické skúsenosti a nasmerovať kariéru v spoločnostiach hlavnej skupiny SPP. Počas programu účastníci rotujú po určených útvaroch a súčasne pracujú na projektoch vo vybranej oblasti. Účastníci programu majú špecifické rozvojové a vzdelávacie aktivity zamerané na rozvoj svojich odborných vedomostí a zručností. Každý z účastníkov má vlastného mentora. Účastníci programu sú zamestnancami jednej zo spoločností hlavnej skupiny SPP s plným úväzkom. Cieľom programu je pripraviť talentovaných a šikovných študentov a absolventov na uplatnenie sa v hlavnej skupine SPP. Neuvedené
Trvalo udržateľný rozvoj Celý projekt SPP a.s. Trvalo udržateľný rozvoj je voliteľný univerzitný predmet realizovaný na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EU BA). Predmet je určený pre študentov 3. - 5. ročníka všetkých fakúlt EU BA a zahraničných študentov. Vyučovací jazyk je angličtina. Predmet umožňuje študentom získať pohľad domácich a zahraničných odborníkov z praxe na problematiku trvalo udržateľného rozvoja. Zabezpečením prednášok kvalifikovaných domácich a zahraničných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami pokračuje SPP vo svojom dlhodobom zámere poskytovať vysokoškolským študentom čo najlepšiu platformu na prepojenie teórie s praxou. Neuvedené
Koordinačné centrum odborného vzdelávania pri Strojníckej fakulte STU v Bratislave Celý projekt PSA Peugeot - Citroen Slovakia Poskytovanie školení a tréningov pre široké spektrum zamestnancov priemyselných podnikov na vysokej profesionálnej úrovni podpora pre vybavenie špičkových laboratórií
eLaboratory Celý projekt Nadácia Tatrabanky - centrum pre filantropiu vybudovanie a prepojenie modulov laboratória elektronického podnikania - vytvoril sa elektronický obchod, elektronický ýplatobný systém prepájajúci elektronický obchod a elektronickú banku, naprogramovala sa elektronická podateľňa, ktorá reprezentuje virtuálne úrady, integroval sa elektronický podpis, ... laboratórium sa nachádza na stránke elab.ekf.tuke.sk, záverečná správa k projektu sa nachádza na adrese 4950,- €
Viazanie a aranžovanie kvetín Celý projekt Ruža s. r. o., Nitra rezaný rastlinný materiál - kvety a doplnková zeleň z vegetačného pásma trópov a subtrópov, kvety v nádobách materiálny sponzor
Zmluva o zabezpečení vzdelávania medzi podnikom Betamont Zvolen a ŽU v Žiline Celý projekt Betamont Zvolen - Ing. Ondrej Maciak Vzdelávanie odborníkov z praxe so zameraním na odbor Automatizácia, špecializáciu Riadenie procesov, najmä s orientáciou na riadenie železničného dopravného procesu. Prepojenie teoretických a praktických poznatkov. Spolupráca s praxou pri vybavení laboratórií technológiami a demo ukážkami. 19 228 EUR na akademický rok
Banková prax a SAS Celý projekt Nadácia VÚB Cieľom projektu Banková prax a SAS bolo poskytnúť učiteľom a študentom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie (FBI) možnosť bližšie sa oboznámiť s dôležitým analytickým nástrojom komerčných bánk - programovým prostredím SAS. Prostredníctvom projektu univerzita získala analytické programové vybavenie, mala možnosť vyškoliť svojich pedagógov a študentov tak, aby ešte viac zintenzívnila svoje prepojenie na finančnú a bankovú prax. 1177,31 eur
Školenie na systém ControlLogix a PanelView Plus Celý projekt Rockwell Automatio Slovakia s.r.o. Školenia zamestnancov Individuálne, podľa dohody so zákazníkom
Bakalárske štúdium elektrotechnika Celý projekt SSE a.s. Žilina Zvyšovanie kvalifikácie personálu podniku 66700 eur
SAPCLUB Celý projekt SAP Slovensko a vzdelávacie granty Projekt umožňuje študentom pracovať so systémom SAP už počas štúdia na vysokej škole 40 tisíc eur (počas celej existencie, teda viac ako 10 rokov)
Microsoft Innovation Center Celý projekt Microsoft Slovensko, p. Russev, Gamo a.s. p. Školník , WBI spol. s.r.o. p. Sirotová UMB získala vybavenie učebne pre vzdelávanie a konzultácie manažérov v oblasti BI (Business Intelligence) a CRM (Customer Relationship Management) 19 994 € + DPH
Excelentná lekáreň Celý projekt Sanofi - Zentiva PharmDr. Milica Molitorisova Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave spustila na Slovensku unikátny projekt Excelentná lekáreň. Toto označenie ponesie približne 400 lekární, v ktorých budú v najbližších troch rokoch praxovať študenti farmácie. Cieľom projektu Excelentná lekáreň je zvýšiť kvalitu vzdelávania farmaceutov na Slovensku a tým aj úroveň lekárenskej starostlivosti. 100 000€/rok
Marketing Reality Celý projekt Allianz - Slovenská poisťovňa Projekt Marketing Reality (Marketing v praxi) je určený študentom 5. ročníka študijného odboru Obchod a marketing v študijnom programe Obchodný manažment Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Študenti predmetu Marketingová komunikácia majú príležitosť zúžitkovať svoje vedomosti v praxi. Projekt im vytvára podmienky, ktoré sa v maximálne možnej miere približujú k reálnemu fungovaniu reklamnej agentúry. Cieľom tímu študentov, ako zástupcov rekl. agentúry, je predať reklamnú kampaň klientovi podľa zadania. Príklad zadania: Poistenie pre mladých, Poistenie cez internet a pod. Neuvedené
Customer Satisfaction University Award Celý projekt Nadácia VÚB Customer Satisfaction University Award je medzinárodná súťaž podporovaná VÚB bankou, ktorá je členom Skupiny Intesa Sanpaolo a Úsekom zahraničných dcérskych bánk Intesa Sanpaolo S.p.A. Cieľom súťaže je ponúknuť študentom možnosť prepojiť akademické štúdium s praxou. Umožníme študentom pracovať na reálnych prípadoch z praxe, pri riešení ktorých si môžu overiť svoju šikovnosť a schopnosť aplikovať svoje vedomosti, nápady a myšlienky v praxi. Študenti budú pracovať v tímoch (1 tím – 2 študenti). Študentom bude pridelený tútor - konkrétny odborník z praxe, ktorý im bude k dispozícii v priebehu práce na projekte a od ktorého získajú neoceniteľné praktické poznatky a skúsenosti. Súťaž bude prebiehať v dvoch kategóriách: Implementácia a Inovácia 15 000,- EUR
Štipendijný program Hlavička Celý projekt Nadácia SPP V rámci štipendijného programu Hlavička sú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/ letné školy/ stáže/ výskumné pobyty v krajinách Európy. 133 000 eur
Bližšie k praxi Celý projekt Nadácia Tatra banky projekt bol spracovaný s cieľom spolupráce fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity s praxou., vydanie elektronickej publikácie s víťaznými prácami študentov s najlepšími projektmi študentov 3737,63 Eur (120 000 SKK)
EUBA triedi - Mysli ekonomicky, konaj ekologicky Celý projekt EkoFond, Nadácia Merkúr a) trvalá inštalácia separačných nádob v priestoroch EUBA b) zníženie nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu cez zvýšený podiel vyseparovaného odpadu 4326 eur
Hosťujúci zahraničný profesor Celý projekt Nadácia VUB grantová schéma Nadácie VUB, 2010; V rámci projektu bol na Ekonomickú fakultu TU v Košiciach pozvaný na prednáškový a výskumný pobyt prof. Július Horváth z Central European University v Budapešti. 40420 Euro
Zasielateľstvo - Špedičný expert FIATA Celý projekt Poplatky za vzdelávanie si hradili účastníci projektu z firiem Špedičný expert FIATA: Kurz je zameraný na získanie odborných znalostí z problematiky zasielateľstva podľa modulov FIATA - Svetovej asociácie zasielateľov. Je zameraný na na všetky druhy obstarávania prepravy, logistiku a infoamčné technológie v zasielateľstve. Hradili si poplatky za vzdelávanie účastníci projektu z firiem.
Přeshraniční klastrová iniciativa pro rozvoj kreativního průmyslu Celý projekt Operačný program cezhraničnej spolupráce Poznatky aplikované vo výuke z oblasti významu kreatívneho priemyslu z hľadiska tvorby HDP a vplyvu na konkurencieschopnosť regiónu. Publikovanie a zapojenie študentov do analýz územia v projekte. Metodická príprava pedagógov v oblasti analýzy kreatívneho priemyslu
Hosťovanie zahraničného profesora Celý projekt VUB Banka, Tatrabanka a.s. Pre študentov: a/ seminár/diskusie počas výučby v anglickom jazyku b/ aktívne riešenie problémov, podpora analytických schopností, c/ transfér informácií o "najlepších praktíkách" EU ako aj trendoch v oblasti Riadenia ľudských zdrojov, leadershipu a rozvoja biznisu. Pre PhD študentov: a/ tréning ako robiť výskum v teréne, b/ koučing pri písaní publikácií. Pre pedagógov fakulty: a/ modelovanie a mentorovanie interaktívnych metód vyučovania (aktívneho učenia) b/ konzultácie a tréning pri písaní prípadových štúdií c/ vedenie výskumu prostredníctvom prípadových štúdií tak, aby jeho výsledky bolo možné publikovať v medzinárodných časopisoch a domácich publikáciách d/ podpora spoločných výskumumných projektov, interdisciplinárnych prípadových štúdií e/ rozšírenie repertoáru výskumných projektov a metodológií na Fakulte managementu. 44000 (VUB), 3500 (TB)
Popol ako hnojivo Celý projekt Ing. Pavol Otepka, PhD. Vytvorené partnerstvo medzi akademickým sektorom a podnikatelským sektorom 1. Partnerstvo SPU Nitra a Intech Slovakia pri riešení projektu VMSP – P – 0035–09 Využitie hnojivého potenciálu pri pestovaní energetických rastlín ako obnovitelného zdroja energie Inovácia výučby predmetov v oblasti udržateľného rozvoja. Riešenie mnohých bakalárskych, diplomových a dizertačných prác. Tvorba dvoch rôznych metodík pre teóriu a prax. 57640,-EUR
SAFETY IN SPORTS in Slovak Basketball Celý projekt KfV, Ruppert Kisser Cieľom projektu je prispieť k redukcií zranení v športe a k zvýšeniu výhod, ktoré poskytuje šport prostredníctvom identifikácie a dlhodobého realizovania existujúcich efektívnych preventívnych opatrení v Európe v basketbale a hádzanej. Basketbalová časť projektu prebieha na Slovensku a vo Švédsku. Úlohou projektu je na základe poznatkov a požiadaviek trénerov vybrať najvhodnejšie preventívne opatrenia, navrhnúť najefektívnejšie stratégie šírenia týchto opatrení a vytvoriť zborník, ktorý by vyhovoval požiadavkám trénerskej verejnosti v Európe. 6199,-Eur
Letná škola Danubia 2011 Celý projekt Erste Group (SLSP) Rozvoj medzinárodných skúseností účastníkov, posilnenie medzinárodnej spolupráce univerzít, inovatívne spôsoby výučby neuvedená
Bratislava Open Lectures Celý projekt Nadácia Tatra banky Transfer najnovších poznatkov od svetových expertov na ekonómiu, inovácia v spôsobe výučby neuvedená
Bratislava Economic Meeting Celý projekt Nadácia Tatra banky Využitie poznatkov z praxe vo výuke, prehlbovanie medzinárodnej spolupráce, inovatívne metódy výučby neuvedená
Nobel Prize Lecture Series Celý projekt Nadácia Tatra banky Využitie poznatkov vo výučbe neuvedená
Knižná edícia Nadácie Tatra banky Celý projekt Nadácia Tatra banky Publikácie z Harvardu preložené do slovenčiny - urýchlenie transferu aktuálnych poznatkov do výučby študentov neuvedená
Diplomacia v praxi Celý projekt Veľvyslanectvá pôsobiace v SR Inovácia v spôsobe výučby, využitie poznatkov z praxe vo výučbe neuvedená
Rekonštrukcia počítačových učební na univerzite Celý projekt ORACLE Slovensko, SAP Slovensko, Microsoft Slovensko, IBM Slovensko Najmodernejšia technická podpora študentov, zvýšenie úrovne kvality výučby neuvedená
Strojárske konzultačné centrum Celý projekt SOVA Digital, a.s Bratislava Produkty Siemens PLM Software (NX Series) na podporu špecialistov, CAD konštruovanie, (NX series, velocity series Solid Edge), CAM obrábanie, CNC technika (NX CAM, Mach 1 až 4), CAE simulácie, NX Scenario, FEA (NASTRAN NX), PLM životný cyklus výrobku (Teamcenter), Produkty Siemens PLM Software (Velocity Series) na podporu konštuktérov, CAD konštruovanie (velocity series, Solid Edge), CAM obrábanie, CNC technika (NX CAM), CAE simulácie, FEA, (Femap Expres, Femap Flow), PLM životný cyklus výrobku (Teamcenter Expres) Vybavenie pracoviska SKC: rekonštrukcia učebne, počítače, infraštruktúra: 12 tis. EUR
Hosťujúci zahraničný profesor 2011 Celý projekt Nadácia VÚB Otvorená grantová schéma Hosťujúci zahraničný profesor 2011. Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na: Hosťovanie zahraničného profesora / profesorky ekonómie (oblasť 8 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) Nadácia podporí dve vysokoškolské pracoviská, každé do výšky 45 000 eur.