Víťazi súťaže Pre vodu 2017

464395
16.3.2017 / md

Súťaž mladých ľudí PRE VODU vyhodnotila Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé. Išlo už o druhý ročník, ktorý prepája mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou vo svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy získali finančnú odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur.

Do konca januára 2017 bolo do Nadácie Ekopolis doručených celkovo 7 súťažných návrhov, ktoré sa týkali riešenia zavlažovania školského skleníka v Spišskej Novej Vsi a vytvorenia dažďových záhrad v Skalice, revitalizácie starého ramena Váhu, protipovodňových opatrenív obci Sebedín – Bečov a v obci Beluj. Súťažné návrhy obsahovali okrem popisu riešenia aj rámcový odhad financií potrebných realizáciu riešenia a vyhodnotenie rizík riešenia.

Súťaž bola realizovaná vďaka finančnej podpore spoločnosti Nestlé, ktorá mala zastúpenie tiež v porote. „Pre Nestlé je zodpovedné hospodárenie s vodou prioritnou témou. Neuspokojujeme sa ale len s úsporami vody v závodoch. Ideme ďalej a chceme do ochrany vody zapojiť širšiu verejnosť a predovšetkým mladých ľudí, ktorým dávame možnosť uplatniť svoju kreativitu a získať cenné skúsenosti s vývojom projektu,“ uviedla Martina Šilhánová, manažérka pre CSR zo spoločnosti Nestlé.

Finále sa uskutočnilo 10. marca 2017 v priestoroch Spolku architektov Slovenska v Bratislave, kde finalisti predstavili osobne svoje súťažné návrhy. Tri najlepšie návrhy mladých ľudí získali odmenu 1100 eur, 550 eur a 200 eur.

„Odborná porota mala ťažkú úlohu, súťažné návrhy boli veľmi vyrovnané. Kritériami pre výber finalistov bola kvalita a prehľadnosť spracovaného návrhu, inovatívnosť, realistické zhodnotenie rizík, ako aj splnenie požiadaviek zadávateľa, v prípade, ak išlo o riešenie niektorého z reálnych modelových problémov spojených s nakladaním s vodami,” vysvetľuje Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Víťazi súťaže:

1.     Miloš Hajko, Lucia Spálová: Revitalizácia starého ramena Váhu za účelom zlepšenia vodných pomerov v ramene
Problémom ramena pri obci Trnovec nad Váhom je veľký rozkyv hladiny Váhu, ktorý je spôsobený prevádzkou VD Kráľová. Preto je hlavným cieľom štúdie opísanie jestvujúceho stavu ramena na Váhu, celková revitalizácia ramena a navrhnutie vhodných technických opatrení tak, aby sa zabezpečila stála hladina vody v ramene hlavne v čase neresu a jeho následné prirodzené zarybnenie. Nezanedbateľným bodom štúdie je taktiež aj následné zatraktívnenie a využitie okolia ramena na rekreačné a náučné účely.

2.     Nina Ondrušová, Michaela Hollá, Lívia Kruliacová: Mokraď Bazén a Náhon ležiace za projektom ZáZeMie v Spišskej Novej Vsi
Myšlienkou návrhu je revitalizácia z dôvodu zanedbanej oblasti, vyriešenie ekologického a estetického návrhu z dôvodu zachovania fauny a flóry a ich doplnenie. Cieľom je zabezpečenie vhodného prostredia pre život vzácnych druhov rastlín a živočíchov, spríjemnenie prostredia v oblasti pre okolie a obyvateľstvo.

3.     Nikola Herchlová: Riešenie príčin povodní v obci Beluj
Cieľom projektu bolo identifikovať plochy, kde sa koncentruje zrážková voda a porovnať ich so skutočným stavom. V teréne boli tieto plochy potvrdené. Na poľnohospodárskych pozemkoch dochádza aj k tvorbe eróznych rýh, čo len potvrdzuje zlé infiltračné podmienky a degradáciu krajiny, pričom tie sú ovplyvnené najmä spôsobom hospodárenia. Navrhované opatrenia zachytávaju povodňovú vodu v krajine a zabraňujú erózií.

Po skončení súťaže dostanú zapojené obce súťažné návrhy a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

© 2017 News and Media Holding

Diskusia (0reakcií)