Projekty

Základné školy

  Donor Anotácia Výška podpory
Objavme doma divy sveta a dajme o nich vedieť Celý projekt Communication House, s.r.o. Poznávací projekt v rámci ktorého žiaci základných škôl spoznávajú pamiatky UNESCO na Slovensku. Communication House podporuje školy finančne, poskytuje tiež podporu pri medializácii. Troma základnými krokmi sú: návšteva pamiatky, kreatívne aktivity na propagáciu pamiatky a následne medializácia pamiatky UNESCO. Partnerom projektu je Slovenský syndikát novinárov. 5200 EUR
Cena Slovak Telekom Celý projekt Slovak Telekom, a.s. Moderné vyučovanie sa bez internetu nezaobíde. Cieľom súťaže je odmeniť pedagógov využívajúcich moderné technológie vo vyučovaní. Pedagógovia môžu prihlásiť projekt, v ktorom opíšu, ako pri vyučovaní využívajú napríklad notebook, kameru, fotoaparát, projektor, interaktívne tabule, rôzne internetové nástroje či iné technológie. Všetky prihlásené práce sú súčasťou virtuálnej knižnice na web stránke súťaže, ktorú pedagógovia využívajú ako zdroj kreatívneho a moderného vyučovania. 53 988 EUR
Školy pre budúcnosť Celý projekt Nadácia Orange Dlhodobým zámerom grantového programu Školy pre budúcnosť je podporovať inovatívnych učiteľov v ich snahe zmeniť zaužívané spôsoby výučby a podporiť ich pri zavádzaní zaujímavých a interaktívnych vzdelávacích trendov. V roku 2010: 150 000 EUR
Otvorená výzva pre MVO v oblasti vzdelávania Celý projekt Nadácia Orange Grantový program pre mimovládne a miestne organizácie, ktoré realizujú projekty zamerané na niektoré z týchto cieľov:  Zmena metód a prístupov vo vzdelávacom procese  Vzdelávanie, odborná príprava a osobnostný rozvoj učiteľov  Vzdelávanie a príprava študentov vysokých škôl pedagogického zamerania – budúcich učiteľov  Otváranie sa školy vonkajšej komunite, podpora spolupráce s rodičmi, širšou komunitou  Realizácia aktivít a spolupráca so školami v oblasti environmentálnej výchovy, multikulturalizmu, výchovy k tolerancii, prevencii násilia a v oblasti ľudských práv  Tvorba nových učebníc, didaktických pomôcok. Program podporuje rôzne aktivity realizované mimovládnymi organizáciami resp. inými vzdelávacími organizáciami, ktoré napĺňajú vyššie uvedené ciele a prispievajú k premene tradičnej školy na školu modernú. V roku 2010: 40 000 EUR
Podpora inovácií vo vzdelaní Celý projekt Slovak Telekom, a.s. Nadačný fond Slovak Telekom pri Nadácii Intenda. Hlavným zámerom grantového programu je priniesť do vzdelávacích procesov moderné formy výučby, zvyšujúce digitálnu gramotnosť a zavádzajúce používanie informačno-komunikačných technológií ako bežnú súčasť vzdelávania. V roku 2010: 40 000 EUR Celková suma: 546 945 EUR
Zelená škola Celý projekt Východoslovenská energetika a.s., Veolia Voda, HSBC Bank Najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy. Od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Jedinečná metodika vedie pedagógov a žiakov k systematickej práci a riešeniu reálnych problémov školy i prostredia, v ktorom žijú. Školám, ktoré úspešne zrealizujú „7 krokov k Zelenej škole“ je udelený medzinárodný certifikát a vlajka siete Eco-Schools. Zapojiť sa do programu školám odporúča aj Ministerstvo školstva SR v rámci Pedagogicko-organizačných pokynov. www.zelenaskola.sk Neuvedené
Didaktické pomôcky pre školy Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. VSE a.s. pripravila pre školy didaktické pomôcky na tému energia, ktoré školám bezplatne distribuovala. Neuvedené
Internetová stránka o šetrení energie pre školy Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. V roku 2008 spustila VSE a.s. samostatnú sekciu pre školy – pre učiteľov aj pre žiakov – na stránke www.SetrimeEnergiu.sk ktorá prináša informácie o možnostiach efektívneho využívania energie. Neuvedené
Súťaž pre školy na Facebooku Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Žiaci v rámci súťaže zasielali fotografie a videá na tému „šetríme energiu“.Cieľom bolo podnietiť žiakov, aby hľadali možnosti efektívneho využívania energie vo svojom okolí. O najlepšej fotografii rozhodla verejnosť hlasovaním na facebooku. Školy, z ktorých sa zapojilo najviac žiakov, mali možnosť vyhrať 1 000 eur (3. miesto), 1 500 eur (2.miesto) a 2 000 eur (1. miesto) na nákup učebných pomôcok. Neuvedené
Korzár v škole Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Vydavateľstvo Petit Press pripravilo pracovný zošit o environmentálnej výchove pre základné školy na východe SR. Zošit okrem odborného textu obsahuje aj cvičenia, pri ktorých žiaci aktívne využívajú denník Korzár. Obsah pracovných zošitov spracovávajú profesori z Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity a je v súlade s učebnými osnovami. Pracovný zošit podporuje kreativitu žiaka, individuálny prístup a samostatnosť pri riešení úloh. Neuvedené
Literárna súťaž Energetika Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. VSE už pravidelne na jeseň vyhlasuje pre mladé talenty literárnu súťaž. Nádejní autori píšu príbehy, rozprávky alebo kreslia komiksy - zakaždým je určený iný literárny žáner a iná téma. V posledných rokoch sa pri svojej tvorbe museli opierať aj o kľúčové slovo: „šetrenie energie“. Autori najlepších rozprávok získali hodnotné vecné ceny. Na svoje si prišli aj samotné základné školy - na rozvoj vzdelávania sa každoročne prerozdelí viac ako 3 000 eur. Súťaž sa organizuje pre prvý aj pre druhý stupeň základných škôl. V oboch kategóriách sa vyhlasujú traja víťazi. Neuvedené
Sme TU pre deti Celý projekt Východoslovenská energetika a.s. Ide o prázdninovú detskú univerzitu, ktorú organizuje Technická univerzita v Košiciach (TUKE) pre žiakov základných škôl. Žiakom z celého Slovenska ponúka možnosť zoznámiť sa s fungovaním a organizáciou TUKE. "Štúdium" trvá jeden týždeň a tvoria ho prednášky univerzitných pedagógov deviatich fakúlt TUKE, tie sú doplnené o praktické ukážky a experimenty v laboratóriách. Neuvedené
Okolo sveta 2011 - keď biodiverzita prebudí moje mesto k životu Celý projekt Veolia voda - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, .a.s. Cieľom projektu je viesť deti formou kolektívnej práce, pod vedením učiteľov k poznávaniu biodiverzity, životného prostredia a k zamysleniu sa nad vplyvom človeka na životné prostredie. Pri práci pomôžu žiakom aj pedagógom špeciálne metodické materiály vytvorené pre túto kampaň: metodická príručka pre učiteľa a pracovný zošit pre žiakov. 8 500 EUR
Partneri vo vzdelávaní Celý projekt Microsoft Slovakia Cieľom tejto iniciatívy, ktorá prebieha v 113 krajinach sveta, je zvyšovanie prístupu k technológiam a ich efektívnemu využívaniu vo vyučbe. Iniciatíva sa sa sústreďuje na tri kľúčové oblasti: Moderných učiteľov, Moderné školy a Moderných študentov. Projekt Moderné školy poskytuje školám zdroje, školenia, odborné poznatky a projektové plány využitia technológií. Projekt Moderní žiaci umožňuje žiakom používať IKT pri učení sa a vykonávaní školských povinností. Projekt Moderní učitelia poskytuje učiteľom nástroje, fóra a učebné materiály, ktoré budujú internetové komunity z praxe. 153 000 EUR v roku 2010. Od roku 2004 investovala spoločnosť Microsoft do realizácie aktivít v tomto projekte viac než 1 MIL EUR. Aktivity iniciatívy sa nefinancujú z 2% asignácie dane. Všetky finančné prostriedky pochádzajú zo zdrojov, ktoré spoločnosť venuje v rámci balíka vyčleneného na iniciatívu celosvetovo.
Škola ktorej to myslí Celý projekt Slovnaft a.s. Cieľom je dosiahnuť systémové zmeny vo vzdelávacom procese. Program je akreditovaný MŠ SR, pričom sa nezameriava na zmenu obsahu vyučovania, ale na zmenu vyučovacích metód. Zavádza do škôl inovačné vyučovacie metódy zamerané na podporu samostatného, kreatívneho a kritického myslenia žiakov. Škola, ktorej to myslí je spoločným projektom Stredoeurópskej nadácie (CEF), spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a združenia Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Neuvedené
Planéta vedomostí - vzorové školy Celý projekt Agemsoft a.s. Cieľom projektu Vzorové školy Planéta vedomostí je podporovať moderné metódy vyučovania a zavádzanie vzdelávacích technológií do škôl. Digitálny vzdelávací obsah Planéta vedomostí je na vzorových školách súčasťou každodennej výučby. Ostatné školy sa môžu prísť pozrieť, ako s Planétou vedomostí pracujú učitelia a žiaci alebo si vypočuť ich skúsenosti a názory, navštíviť otvorené hodiny a stretnutia učiteľov, ktoré vzorové školy realizujú. Neuvedené
Reading Companion Celý projekt IBM Slovensko s.r.o. Reading Companion je grantový program určený pre školy a neziskové organizácie slúžiaci na výuku a zdokonaľovanie výslovnosti v anglickom jazyku Neuvedené
Multimediálna online platforma o energii Celý projekt SPP a.s. Vytvorená moderná, multimediálna a inovatívna vzdelávacia on-line platforma s tematikou získavania a využívania neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na znižovanie dopadov na zmeny klímy. Nebude poskytovať len informácie, ale aj motivovať a vytvárať priestor na realizáciu praktických opatrení týkajúcich sa úspor energie a/alebo využívania obnoviteľných zdrojov. Platforma ponúka interaktívne on-line vzdelávanie z oblasti energie a jej úspor formou e-learningu, Web 86 120 EUR
Putovná výstava: Energia 3. tisícročia: Hrajme sa s energiou Celý projekt SPP a.s. Vytvorenie interaktívnej putovnej výstavy pre základné školy s tematikou neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie, úspor energie, zmierňovania klimatických zmien a dobrovoľnej skromnosti. Prostredníctvom pútavých exponátov, početných aktivít a pokusov sú žiaci motivovaní k prebudeniu záujmu o prírodné vedy. Interaktívna putovná výstava pre základné školy s tematikou energie 3. tisícročia umožní žiakom pochopiť dôležitosť a nevyhnutnosť úspory energie. Sústredením sa na tematiku z holistického pohľadu, žiaci nielen pochopia širšie súvislosti, ale prakticky budú schopní aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky o úspore energie a nových technológiách do svojho každodenného života. 82 900 EUR
Súťaž na tému energia Celý projekt SPP a.s. Každoročná súťaž pre druhý stupeň základných škôl zameraná na vzdelávanie vedúce k racionálnemu zaobchádzaniu s energetickými zdrojmi a uchovávaniu prírodného bohatstva Zeme. V školskom roku 2010/2011 EkoFond vyhlásil už tretí ročník súťaže na tému Energia u nás doma. Úlohou žiakov a učiteľov je pripraviť vzdelávací projekt na danú tému obsahujúci tri aktivity z oblastí: metodické materiály, energetické opatrenia a pokusy. 450 000 EUR (2008 - 2011)
Zlepšovanie energetickej hospodárnosti budov – školské budovy Celý projekt SPP a.s. Grantový program vyhlásený EkoFondom s cieľom podporiť úspory energie v budovách škôl a školských zariadení prostredníctvom poskytovania nenávratných finančných príspevkov na zateplenie obvodových stien, výmenu okien a vyregulovanie tepelnej sústavy. 414 393 Eur
Modrá škola Celý projekt BVS a.s. Dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. zameraný na deti a mládež s cieľom šíriť osvetu o vode. Témami programu sú: význam vody pre človeka, správny pitný režim, hodnota a cena vody, ochrana vodných zdrojov, vodárenské činnosti (ako sa voda dostane do domácnosti, ako sa odvedie a čistí), história vodárenstva a podobne. Aktivity MODREJ ŠKOLY sú určené pre školy nachádzajúce sa na území obchodného pôsobenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS): Bratislava, okresy Senec, Pezinok, Malacky, Senica, Skalica a Myjava. 139 983 Eur
aces – Akadémia stredoeurópskych škôl Celý projekt Nadácia ERSTE Projekt aces predstavuje sieť stredoeurópskych škôl poskytujúcich podporu cezhraničným partnerstvám školských projektov so zameraním na európske témy. Projekt iniciovala rakúska Nadácia ERSTE a v súčasnosti ho realizuje v spolupráci s Interkulturelles Zentrum (Viedeň) a občianskym združenim VČELÍ DOM (Bratislava). Každý rok sa uskutočňuje súťaž školských partnerstiev na tému, ktorá je relevantná pre región, ako aj pre životy mladých ľudí. Doteraz sa mohli študenti v projektoch venovať témam: európske hodnoty, medzikultúrny dialóg, riešenie konfliktov a dobrovoľníctvo. V súčasnosti je do siete aces zapojených 15 európskych krajín, ktorými sú: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna hora, Chorvátsko, Kosovo (Rezolúcia OSN č. 1244 Autonómny kraj Kosovo a Metohija), Maďarsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko (FYROM), Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko, Slovenská republika a Slovinsko.
Energie okolo nás Celý projekt Dalkia a.s 8.ročník vzdelávacej súťaže zameranej na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu. OSN stanovila rok 2012 za Medzinárodný rok trvalo udržateľnej energie pre všetkých. Projekt ENERGIE OKOLO NÁS uzko nadvazuje na túto tému, je zameraný na oboznámenie sa žiakov s využívaním obnoviteľných zdrojov energie. Neuvedené
Moja família Celý projekt OVB Allfinanz Slovensko a. s. Moja Família je dlhodobý projekt finančného vzdelávania určený primárne žiakom základných škôl, ktorého cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť na slovenských školách. Projekt je realizovaný ako podporný výukový nástroj pre školy, pričom náplňou projektu sú nielen výukové podklady, materiály a následný test, ale aj internetová aplikácia typu "real strategy", ktorá vhodnou formou dopĺňa a motivuje žiakov. Projekt Moja Família nadväzuje na stratégiu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva financií SR týkajúcu sa výučby finančnej gramotnosti (vyjadrenú najmä Národným štandardom finančnej gramotnosti) a zároveň odráža moderné trendy v súčasnom vzdelávaní mládeže. Je to nekomerčná a nezisková aktivita. 47 642 EUR v roku 2011/2012
Energia zblízka Celý projekt ZSE a.s. Projekt Energia zblízka je rozdelený na dve hlavné časti - edukatívna web stránka www.energiazblizka.sk a interaktívne hodiny formou výjazdov na školypre prvý stupeň a formou exkurzii na STU pre druhý stupeň ZŠ. 250 000 Eur (od roku 2010)
Vzdelávacie materiály o elektrine a energetike Celý projekt ZSE a.s. Voľne dostupné online materiály na stihnutie použiteľné pre všetky ročníky ZŠ na hodinách, prírodovedy, ekológie, fyziky, technickej výchovy a pod. Neuvedené
Detské mesto povolaní Celý projekt ZSE a.s. Expozícia v rámci výstavného projektu Eduplex zameraná na zviditeľnennie a zatraktívnenie povolania elektro-energetik, ktoré je prezentované v rámci samostatnej kóje cez rôzne exponáty, skladačky, pokusy, uniformy a pod. 15 000 eur
Lesy okolo nás Celý projekt Dalkia a.s 9.ročník vzdelávacej súťaže zameranej na vytváranie pozitívneho vzťahu detí k životnému prostrediu. V rámci projektu LESY OKOLO NÁS sa žiaci zoznámia s problematikou lesa, jeho významom pre život človeka, živočíchov. Úlohou žiakov bude spoločne vytvoriť plagát na propagáciu ochrany lesa a napísať návrh na jeho možnú ochranu. Neuvedené